Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

4.12.2018

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten kuulutukseen verkkosivuillanne

Asia: Lausunto Loviisan Malmgårdin kiviainestenottoalueen YVA-arviointiohjelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausunnonantomahdollisuudesta.

Vaihtoehdot

Hankealueen sijainnin ja YVA-arviointiohjelmassa referoitujen luontoselvitysten (lähinnä liito-oravaselvityksen tiedot) perusteella on ilmeistä, että kiviainestenoton laajentaminen aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöihin.

Vaihtoehdon 1 alueella on luonnontilaisen kaltaista kalliometsää sekä siihen itäpuolisen jyrkänteen alta liittyvää monipuolista lehtomaista kangasta/tuoretta lehtoa.

Vaihtoehdon 2 alueella Myrskyläntien länsipuolella, osin pohjoispuoliselle palstalle ja Djupgölenin ympäristöön ulottuen, sijaitsee ilmeisen arvokas lahopuustoinen vanhan metsän alue. Metsän rakennepiirteiden perusteella alue on todettu myös laajalti liito-oravalle soveltuvaksi. Djupgölenin harvakseltaan ojitettu puustoisten soiden alue vaikuttaa mahdolliselta merkittävien luontoarvojen keskittymältä.

Hankealue sijaitsee osin valtakunnallisesti arvokkaaksi todetulla maisema-alueella ja lisäksi se rajautuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.

Vaihtoehtoihin tulisi lisätä soranoton ja kiviaineksen lisäalueiden variaatiot niin, että toinen niistä toteutettaisiin ja toinen ei. Näin lisättäisiin vaihtoehtojen määrää ja ympäristövaikutukset tulisivat paremmin esiin.

Tarvittaisiin myös 0+ -vaihtoehtoa, missä nykyinenkin toiminta lopetettaisiin ja alue ennallistettaisiin.

Arvioitavat ympäristövaikutukset

Piiri korostaa tarvetta arvioida riittävän kattavasti ja laadukkaasti eri vaihtoehtojen vaikutukset pohja- ja pintavesiin. Vaihtoehdon 2 osalta on syytä arvioida myös oton mahdolliset vaikutukset Djupgöleniin.

Aikataulu ja luontoselvitykset

Arviointiohjelman aikataulun perusteella näyttäisi siltä, että uusia luontoselvityksiä ei YVA-ohjelman lausuntokierroksen ja YVA-selostuksen välissä yhteydessä aiottaisi tehdä. Näin ei voi olla.

Alueelta on tehty luontoselvitys (Yrjölä 2018), mutta sitä ei ollut mukana YVA-ohjelman lausuntoaineistossa. Siksi luontotietopohjan riittävyyttä on nyt vaikea arvioida.

Nyt ilmeisesti kaikki olennainen luontotyyppitason tieto on peräisin alueella tehdystä liito-oravaselvityksestä. Sen yhteydessä havaittujen luonnontilaisen kaltaisten sekä lahopuustoisten metsäalueiden laajuutta ja siten myöskään merkittävyyttä ei ole kuitenkaan mahdollista arvioida, koska rajauksia ei ole sisällytetty arviointiohjelman aineistoihin.

Referointien perusteella on ilmeistä, että ainakin osasta aluetta on selvitetty putkilokasvit. Herää toki kysymys miksi juuri tämä kangas- ja kalliometsien osalta täysin toissijainen lajiryhmä on saanut erityishuomion. Lisäksi on selvitetty linnut sekä lepakoiden, liito-oravien ja kirjoverkkoperhosen esiintymistä.

Tämän lisäksi on tehty jonkinasteinen luontotyyppiselvitys. Siinä on ilmeisesti keskitytty metsälain avainbiotooppeihin, luonnonsuojelulain luontotyyppeihin ja vesilain luontotyyppeihin.

Hankealueella ei ilmeisesti ole selvitetty esim. METSO-ohjelman valintaperusteiden mukaisten elinympäristöjen esiintymistä tai muita sellaisia metsäisiä luontoarvoja, joiden perusteella Uudenmaan alueella on vuodesta 2012 lähtien arvioitu luontoalueiden mahdollista maakunnallista merkitystä (https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6297/Luonnonymparistojen_arvottamisen_kriteeristo_Uudellemaalle_E119.pdf). Nämä tulee selvittää.

Erityiskohteena on syytä nostaa esille Djupgölenin alueen mahdollinen merkitys laajana ja mahdollisesti osin vesitalouttaan säilyttäneenä tai lahopuustoisena puustoisten soiden alueena. Luontoselvitysten osalta ei käy ilmi onko aluetta tarkasteltu luontotyyppitasolla ammattimaisesti muuta kuin mahdollisena liito-oravakohteena.

Erityistä tarvetta on metsäisten luontoarvojen kattavammalle selvittämiselle. Siksi esitämme METSO-elinympäristöjen selvittämistä sekä vanha- ja lahopuustoisten metsien kääväkäs- ja jäkälälajiston selvittämistä.

Djupgölenin ympäristö sekä siihen rajoittuva vaihtoehdon 2 pohjoisosa vaikuttaa kuvausten perusteella lahokaviosammalelle potentiaalisesti soveltuvalta. Esitämme myös tämän luontodirektiivin liitteen II lajin täsmäselvitystä.

Näiden luontoselvitysten tekemiseen tarvitaan toista maastokautta ennen yva-selostuksen tekemistä.

Lisätietoja

– luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola at gmail.com

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija