Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan ELY-keskukselle 26.11.2018

Viitaten kuulutukseen verkkosivuillanne

Lausunto Gles Oy:n Mäntsälä Aero -lentokentän yva-ohjelmasta

Vaihtoehdoista

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa, että on hyvä että tästä hankkeesta tehdään yva. Erittäin ongelmallista kuitenkin on, että hankekokonaisuuteen kuuluvat työt on jo aloitettu. Muun muassa metsä on hakattu vaikka se sijaitsee maakuntakaavan viheryhteydellä. Tämän ei pitäisi olla 2000-luvulla enää mitenkään mahdollista. Siksi todelliseksi 0 -vaihtoehdoksi on otettava viheryhteyden ennallistaminen metsäksi. Toki peltovaihtoehdonkin voi täydellisyyden vuoksi arvioida, mutta metsitykselle toissijaisena.

Hanke liittyy osaltaan Malmin lentokentän alasajoon. Malmin lentokentälle etsittiin aikoinaan vaihtoehtoja monessakin prosessissa. Yksi aikaisemmin esillä ollut kohde oli lähellä tätä aluetta Mäntsälän Hirvihaarassa. Kaikki aikaisemmin tutkitut Malmin vaihtoehdot todettiin kuitenkin yksi kerrallaan toteuttamiskelvottomiksi. Siksi Malmin lentokentän lopettamisesta olisi pitänyt tehdä yva, jossa olisi pohdittu kaikki potentiaaliset vaihtoehdot sekä 0 ja 0+ -vaihtoehdot. Niin ei kuitenkaan tehty. Näin tätä ja Pyhtään lentopaikkaa on ryhdytty tekemään ilman kokonaisvaltaista suunnittelua. Tärkeää on kuitenkin ottaa Pyhtään lentopaikka yhdeksi vaihtoehdoksi tähän yvaan, koska sen perusidea on hyvin pitkälle samanlainen kuin Mäntsälässä.

Yvan ajoituksesta

Yvan esitetty ajoitus ei mahdollistaisi uusien maastotöiden tekemistä vaikka ohjelmavaiheessa niille tulisi tarvetta (esimerkiksi petolintujen pesät ja muuttoreitit lentotoiminnan suuntautumisalueilla).

Vaikutusalue ja lentoliikenteen aiheuttamat selvitystarpeet

On erittäin tärkeää ottaa mukaan kentän aiheuttaman lentotoiminnan vaikutukset esitettyä laajemmin. Vastaavan Malmin lentokentän lennot ovat ulottuneet tässä esitettyä vaikutusaluetta paljon kauemmaksi muun muassa Sipoonkorpeen ja Viikki-Vanhankaupunginlahdelle. Tämä ”pörräily” on aiheuttanut esimerkiksi luonnon virkistyskäyttöä häiritsevää melua. Vaikka tämä melu jäisi lähinnä terveydellisesti säädettyjen raja-arvojen alle, se on niin häiritsevää, että sitä pitää käsitellä ainakin kaavoituksessa (mm. ihmisten elinolot ja viihtyvyys).

Toinen lentotoiminnassa huomioon otettava asia on lintutörmäysten vaara muun muassa suuriin petolintuihin ja lintujen muuttoreitteihin. Tätä asiaa käsiteltiin vastaavassa Pyhtään lentopaikan luontoselvityksessä ja siitä luontokonsultti antoi lentoliikenteen ohjausta koskevia suosituksiakin (liite).

Näistä syistä yvassa tulee selvittää minne lentoliikenne ulottuisi. Yhtä tärkeää on selostuksessa kertoa voiko lentotoimintaa rajoittaa esimerkiksi ilmailulain ja ympäristöluvan ehdoilla. Jos lentoliikennettä ei voi näillä laeilla rajoittaa, sekin tulee tulee selostuksessa kertoa, jotta sen voisi edes kaavoittaja ottaa huomioon.

Päästöt

Nykyaikaisissa yva-hankkeissa on aika selvittää myös hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset kasvihuonekaasujen päästöihin. Piirin mielestä huvilentely ja kiihdytyskilpailut yms. ovat ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyvin kielteisiä ilmiöitä.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen     Tapani Veistola

puheenjohtaja      erityisasiantuntija

LIITE

Tiina Mäkelä: Pyhtään lentopaikka: vaikutukset Natura-alueisiin ja muihin luontoarvoihin sekä pohjaveteen. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 28.5.2017 P32743.