Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus NCC Industry Oy:n hakemuksesta noron vaa­ran­ta­mis­kiel­los­ta poikkeamiseksi Nurmijärvellä

NCC Industries Oy:n suunnittelema louhoshanke sijaitsee kahden vesilailla suojellun noron välissä Nurmijärven Perttulassa. (Kartta: Maanmittauslaitos 2021)

MUISTUTUS 1.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat
ymparistoluvat.etela(ät)avi.fi

VIITE: ESAVI/37114/2020

ASIA: NCC Industry Oy:n hakemus, luonnontilaisen noron vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Nurmijärvi

NCC Industry Oy on hakenut Nurmijärven Perttulassa kiinteistölle Rajakorpi 543-413-9-5 suunnitellulle louhoshankkeelleen lupaa poiketa vesilain 2 luvun 11§:n mukaisesta norojen vaarantamiskiellosta.

Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että hankkeelle tarvitaan vesilain mukainen poikkeuslupa, koska hankealueen kahdella puolella sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee vesilain tarkoittamia ja turvaamia luonnontilaisia noroja (Liimaniitunojaan laskeva noro pohjoisessa ja Lepolan noro etelässä).

Hankesuunnitelmaa on ELY:n lausunnon jälkeen muutettu. Hakemuksen täydennyksen mukaan tarkoitus on, että alueelta johdetaan hulevesiä laskeutusaltaan kautta yhteen noroon (Liimaniitunojaan laskeva noro) ja toisen noron osalta uusitaan noron ylittävän metsätien siltarumpu raskasta liikennettä kestäväksi (Lepolan noro).

Norojen merkitys luontokohteina

Hankealuetta sivuavat norot on todettu luontoselvityksissä paikallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi. Norot edustanevat luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin luontotyyppiä Savimaiden latvapurot, joka on luokiteltu koko maassa erittäin uhanalaiseksi, EN (Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018, Osa II, s. 259).

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry katsoo, ettei luonnontilaisten norojen vaarantamiseen pidä antaa lupaa, vaan hanke on toteutettava niin, ettei tällaista vaaraa aiheudu.

Lupapäätöksessä huomioonotettavia seikkoja

Liimaniitunojaan laskevan pohjoisen noron osalta on varmistettava, onko hankkeen vaikutuksia veden laatuun selvitetty riittävästi. Poikkeamislupahakemuksen perusteella näyttää, että on selvitetty vain vaikutuksia veden virtaamiin, ei veden laatuun. On selvitettävä, onko laskeutusallas riittävä toimenpide turvaamaan noron vedenlaadun ja tarvittaessa vaadittava lisätoimenpiteitä hulevesien puhdistamiseksi. Veden laadun osalta tarkastelu on tehtävä välitöntä hankealueeseen rajautuvaa noro-osuutta laajemmin ja varmistettava myös alapuolisten vesistöjen tilan säilyminen ennallaan tai paraneminen.

Lepolan noron osalta on varmistettava, että ajoyhteys toteutetaan noroa vaarantamatta vanhan ylityksen paikalle. Mikäli tämä ei käytännössä onnistu, lupaa ei tule myöntää.

Yhteystiedot:

Erityisasiantuntija Lauri Kajander
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22b A
00210 Helsinki
p. 045 114 0088
uusimaa (ät) sll.fi

Helsingissä 1.4.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija