Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Oikeus pysäytti Raide-Jokerin hakkuut Pajamäessä luontoarvoja koskevan valituksen tutkimiseksi

Korkein hallinto-oikeus on maanantaina kieltänyt Raide-Jokerin hakkuut Helsingin Pajamäessä Patterimäen puistossa alueen luontoarvojen turvaamiseksi tehdyn valituksen tutkimiseksi.

Raide-Jokeri Allianssi Oy ilmoitti toukokuussa aloittavansa Helsingin Pajamäen Patterimäen puistossa Raide-Jokerin rakentamisen valmistelut muun muassa noin viidensadan puun kaadolla. Helsingin luonnonsuojelyhdistys ja Pajamäki-seura katsoivat hakkuiden vaarantavan uusimpien tietojen mukaisia liito-oravan lisääntymis- ja lehvähdyspaikkoja eikä muita tyydyttäviä ratkaisuja, kuten vaihtoehtoisia katujen vierestä meneviä reittejä, pohdittu. Hakkuut uhkasivat myös luonnonsuojelulailla suojeltua luontotyyppiä jalopuumetsikköä sekä lintujen pesintää.

Järjestöt tekivät Uudenmaan ELY-keskukselle luonnonsuojelulain mukaiset vireillepanot lain rikkomisen estämiseksi. ELY hylkäsi ne 12.7.2019. Järjestöt valittivat ELY-keskuksen päätöksestä 15.7. Helsingin hallinto-oikeudelle vaatien toimenpidekieltoa valitusten käsittelyn ajaksi. Helsingin hallinto-oikeus ei kuitenkaan välipäätöksessään 19.7. kieltänyt hakkuita. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys teki vielä samana päivänä asiasta jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO hyväksyi vaatimuksen hakkuiden keskeyttämisestä välipäätöksellään maanantaina 22.7.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan:

”Valitukset luonnonsuojelulain mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä käyvät hyödyttömiksi siinä tapauksessa, että nyt puheena olevalla alueella täytäntöönpannaan valituksissa tarkoitetut hakkuut. Tästä syystä korkein hallinto-oikeus antaa hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin ja luonnonsuojelulain 57 §:n 1 momentin nojalla hakkuiden kieltämistä koskevan täytäntöönpanomääräyksen.

Korkein hallinto-oikeus kieltää hakkuutoimet ELY-keskuksen päätöksessä tarkoitetulla alueella. Määräys on voimassa, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut edellä mainitut valitukset, ellei korkein hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää.”

Jos hakkuut olisi saanut tehdä valituksen käsittelemisen aikana, luontoarvot ja valittajien oikeusturva olisi menetetty.

Lisätietoja
– Laura Kuivalainen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, puhelin 040 5250 535, sähköposti kuivalainenlaura (a) gmail.com

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tiedote 23.7.2019