Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­kos­ken selvitykset kannattaa tehdä kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan mukaisesti

Taitelijan näkemys vapaasta Vanhankaupunginkoskesta. Jasper Pääkkösen omistuksessa, lainassa SLL:n toimistolla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri suosittelee Helsingin kaupunginvaltuustolle Vanhankaupunginkosken vaelluskalojen kulun parantamisen eri vaihtoehtojen selvittämistä. Kaupunkiympäristölautakunta tuki selvityksiä vaikka kaupungingallitus vastustaa.

19.5.2019

Arvoisa kaupunginvaltuuston jäsen tai varajäsen

Viitaten kokoukseenne 22.5.2019 Asia 21

Vanhankaupunginkosken selvitykset kannattaa tehdä kaupunkiympäristölautakunnan mukaisesti

Alkuperäisessä aloitteessa esitettiin Vanhankaupunginkosken vaelluskalojen kulun parantamisen eri vaihtoehtojen selvittämistä. Nyt vaelluskalat eivät pääse länsihaaran padon yli ja mereen palaavia kaloja kuolee museovoimalan turbiineihin.

Kaupunkiympäristölautakunta otti 12.3.2019 kantaa selvitysten puolesta seuraavasti:

”Lautakunta katsoo, että jo tehtyjen kunnostussuunnitelmien toteuttamisen rinnalla tulee tutkia voiko voimalan käyttöaikojen sääntelyllä vaikuttaa luontaisten kalakantojen selviytymiseen myönteisellä tavalla.”

”Lautakunta katsoo, että on edelleen tarpeen tehdä jatkoselvityksiä sen suhteen mitä myönteisiä ja kielteisiä luontovaikutuksia padon osittaisesta avaamisesta voisi kokonaisuuden kannalta seurata. Lisäksi on päivitettävä padon vesilupaan ja muihin juridisiin ennakkoehtoihin liittyvät tekijät. Näiden lisäselvitysten tekemisellä ei silti ole vaikutusta jo tehtyihin päätöksiin kalojen muiden kulkureittien kunnostamisesta.”

Huomattakoon, että nämä selvitykset eivät olisi itähaaran kalatien kehittämisestä mitenkään pois. Ne toimet kannattaa tehdä joka tapauksessa.

Näistä syistä toivomme aloitteen hyväksymistä.

Annamme mielellämme lisätietoja!

Yhteistyöterveisin

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija