Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Sompion yhdistys

Sompio
Navigaatio päälle/pois

Luonnon puolesta ja kaivoksia vastaan – myös vuonna 2023

Talvipäivä aapasuolla

Kuluneena vuonna Sompion Luonnonystävät on ehtinyt olla jälleen monessa mukana. Pääsiäisenä olimme yhtenä esittelijöistä Savukosken Kuivalihamarkkinoilla. Läsnäolomme sai paljon kiitosta, ja moni ilmaisi tukensa erityisesti Soklin kaivosta vastustavalle työllemme. Olemme osallistuneet myös kaivoshankkeiden järjestämiin yleisötilaisuuksiin ja tuoneet luonnonsuojelun näkökohtia esille niissä.

Viiankiaapa, ikuisesti!

Kesällä jätimme yhdessä Rajat Lapin kaivoksille ja Villilohi -yhdistysten kanssa mielipiteen Sakatin kaivoshankkeen YVA:n selostukseen. 56-sivuisen mielipiteen keskeisiä havaintoja olivat puutteet kaivoshankkeen sulfaattilaskelmissa ja ongelmat esitetyissä pohjarakenteissa. Luontotyyppien ja lajien kannalta keskeisten pohjavesivaikutusten arviointi sisälsi epävarmuustekijöitä ja riskejä. Vesistöpäästöjen ja kaivosten yhteisvaikutusten arviointi oli puutteellista. Mielipidettä laatimassa oli riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä.

Voit lukea mielipiteen tästä (pdf).

Sakatin kaivoshankkeen YVA:n täydennyksen lakisääteinen aikataulu herätti kritiikkiä myös viranomaisten puolelta liittyen resurssien riittävyyteen (yle.fi). Ely-keskuksen johtopäätöksenä hankkeesta aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Niiden arviointiin jäi Ely-keskuksen mukaan vieläkin liian paljon epävarmuuksia. Natura-arvioinnin perusteella ei yhteysviranomaisen (Lapin Ely-keskus) mukaan voida varmistua siitä, ettei Sakatin monimetallihanke vaaranna alueen koskemattomuutta. Voit lukea Ely-keskuksen perustellun päätelmän täältä (pdf)

Malminetsintää Viiankiaavalla

Loppuvuodesta valitimme Viiankiaapaan kohdistuvista malminetsintäluvista ja niiden täytäntöönpanosta. Viiankiaavan soidensuojelualueelle haettiin uusia malminetsintälupia, jotka laajentaisivat merkittävästi suojelualueelle kohdistuvaa syväkairausta.

Viiankiaavalle haetut uudet luvat. Voimassaoleva Sakatti-lupa-alue sijoittuu alueen keskelle (näkyy kuvassa neliönä ilman värikoodausta). Kuva Tukesin hakemuksesta.

Hallinto-oikeus kumosi Viianki 1 ja Viianki 2 -lupien täytäntöönpanon Tukesin tekemästä virheestä johtuen. Hallinto-oikeuden ratkaisussa todettiin:

”Ennen lain 505/2023 voimaantuloa voimassa olleen kaivoslain 169 §:n 1 momentissa ei ole säädetty malminetsintälupaa koskevan päätöksen täytäntöönpanon sallimisesta muutoksenhausta huolimatta. Tukesin ei olisi näin ollen tullut antaa tässä malminetsintälupaa koskevassa asiassa kaivoslain 169 §:n mukaista määräystä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta. Tästä syystä Tukesin päätös 20.12.2023 on kumottava.”

Lupien valitusten käsittely on yhä kesken.

Kävimme ennen joulua myös tarkistamassa voimassaolevan Sakatti-malminetsintäluvan alueella tapahtuvia kairauspisteitä. Paikalle pääseminen ei ollut itsestäänselvyys, sillä alueelle johtavan tien poroaidan portti oli lukittu ja vartija odotti portilla johtuen Elokapinan Viiankiaavalla alkaneesta uudesta toimintakampanjasta. Rauhallisesti keskustellen asia selvisi, ja pääsimme jatkamaan matkaa kairauspisteille kaivosyhtiön työntekijöiden opastamana.

Kairausyksikkö ja laskeutustankkeja. (Työntekijän yksityisyyden suojaamiseksi kuvaa käsitelty kasvot sumentaen.)

Sakatti-malminetsintäluvan alaisella alueella kairataan ympärivuorokautisesti kuukausien ajan, samassa kairauspisteessä kairaustyö jatkuu viikkoja. Kairauskoneet toimivat fossiilisilla polttoaineilla aiheuttaen pistemäistä saastekuormitusta luonnoltaan hauraalla alueella. Anglo Americanin aiempi syväkairaus alueella on aiheuttanut polttoainevuotoja saastuttaen maaperää Natura-alueella ja sen ulkopuolella. Sakatti-malminetsintälupa-alueella kairauskoneiden alle oli meille kerrotun mukana asennettu öljyntorjuntamattoa vuotojen havaitsemiseksi. Emme kuitenkaan saaneet mennä koneiden suojaetäisyydelle, joten emme voineet varmistaa tietoa.

Syväkairauksessa käytetään apuna kairauskemikaaleja. Samaa kairausvettä kierrätetään kairaussoijan laskeutuksen jälkeen, mutta kallioperän ruhjeisuuden vuoksi kairausvettä pakenee jatkuvasti kairausrei’istä, todennäköisesti leviten kallioperässä kairattavaa aluetta laajemmalle alueelle.

Laskeutettu kairaussoija valuu liukuhihnaa pitkin keruuastiaan, roiskuen myös osin sen ulkopuolelle.

Lupa-alueella suojavyöhykkeiden arvokkaan lajiston esiintymien lähellä tulisi olla 30 metriä kairausreiästä ja 15 metriä kulkureiteistä. Lupa-alueella esiintyy merkittäviä määriä rauhoitettuja lajeja ja direktiivilajeja. Kulkureiteille ja kairausrei’ille oli ajettu tykkilunta raskaan kaluston siirtelemiseksi.

Kairauskoneiden melu oli kuultavissa vielä yli 2 km päässä alueesta. Kaikki kairaustoiminta tuleekin lopettaa 15.3. mennessä, jotta suuriin petolintuihin ja pöllöihin kohdistuvat vaikutukset minimoitaisiin. Mitähän mahtavat Viiankiaavan eläimet pohtia kaivosyhtiöstä, joka on tullut heidän mailleen mekkaloimaan?

Kaikista arvokkaimman lajiston luontotyypit on armahdettu syväkairaustoimenpiteiden ulkopuolelle. Aika näyttää, onko tämä ja asetetut suojavyöhykkeet riittävä varotoimenpide. Selvää on, että kaivosyhtiö on keskellä Viiankiaavan ainutlaatuista Natura-aluetta, ja sen tavoite louhia kallioperä täyteen kaivostunneleita vaarantaa koko alueen merkittävät luontoarvot. Vihreällä siirtymällä perustellaan nyt kaivosta, joka heikentäisi merkittävästi luonnon monimuotoisuutta, ja tuhoaisi yhden pohjoisen merkittävimmistä soidensuojelualueista. Ilmastokriisiä ei voi ratkaista luontokatoa kiihdyttäen.

Tutustu lisää aiheeseen 

Teemasivumme Viiankiaavasta
Suomen Luonnonsuojeluliiton tiedote malminetsinnästä (8.12.2023)
Viiankiaapa ikuisesti -kirja, Helle, Timo, Kiuru, Kaija (intokustannus.fi)
Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshanke (ymparisto.fi)
Viiankiaavan soidensuojelualue (luontoon.fi)

Tulppion luonnon ihmeiden äärellä

Soklin ahoilla kävi kesävieraita Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiristä, sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton johdosta. Puheenjohtaja Hanna Halmeenpäälle Savukosken luonto onkin jo entuudestaan tuttua.

Soklin kaivoshankkeen uhkaamalla alueella tehtiin kartoituksia Sompion Luonnonystävien toimesta myös kesällä 2023. Louhosalueen keskiössä sijaitsevalta Valtasenvainiolta luokiteltiin useampia uhanalaisia luontotyyppejä. Vapaaehtoiset tekivät samalla alueella runsaasti uusia vanhan metsän lajihavaintoja. Saimme myös iloisen uutisen Ely-keskukselta, joka on aloittanut Soklin ahoihin liittyvän tutkimuksen. Kasvillisuuskartoitukset tehdään ensi kesänä. Odotamme innolla inventoinnin tuloksia.

Valitettavasti Tulppion arvokas luonto on yhä suojelua vailla, ja kaivosyhtiö jyllää alueella voimallisesti. Jätimme syksyllä 2023 hallintopakkovaatimuksen koskien Soklin malminetsintää, ilmaisten syvän huolemme kaivosyhtiön kairauksista lähellä säteileviä niobimalmioita. Osa syväkairauspisteistä on Soklissa toteutettujen kesän kartoitusten havaintopisteiden ja aikaisempien lettorikko- ja laaksoarhoesiintymien lähellä. Ikävä kyllä hallintopakkovaatimuksen käsittely ei ole vielä edennyt.

Nyt myös somessa – seuraa ja suosittele

Sompion Luonnonystävillä on nyt myös oma Facebook-sivu sekä Instagram. Otahan siis kanavamme seurantaan ja jaa julkaisumme eteenpäin, näin lisäät luonnonsuojelun näkyvyyttä ja vaikuttavuutta!

FB: Sompion Luonnonystävät

IG: @sompionluonto