Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Porin yhdistys

Pori
Navigaatio päälle/pois

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ry ja kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Porin kaupungin, Luvian, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat. Yhdistys kuuluu Satakunnan luonnonsuojelupiiriin ja sen kautta Suomen luonnonsuojeluliittoon.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan.

Toimintamuodot ovat

  • edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristösuojelutyötä toiminta-alueellaan
  • seurata paikallisia ympäristömuutoksia
  • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille
  • valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja sekä julkaisemalla alaa käsittelevää aineistoa tiedotusvälineissä
  • elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä yleisölle luontoretkiä ja -leirejä
  • edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta

3. Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omista toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan hankittuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, jota voidaan pitää taloudellisesti vähäarvoisena.

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt maksamalla vuotuisen jäsenmaksun. Perhejäseneksi pääsee samassa taloudessa asuva perheenjäsen maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun. Opiskelijajäseneksi voi liittyä maksamalla vuotuisen opiskelijajäsenmaksun.

Jäsenmaksun määrää vuosikokous.

Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena edellisenä vuonna.

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee luovuttaa tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaistava ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai Luonnonsuojelija-lehdessä.

Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.

11. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka.

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:

  1. Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja;
  2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;
  3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                   
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. päätetään jäsenmaksujen suuruudet
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
11. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
12. päätetään mahdollisista lehdistä, joissa kokouskutsut julkaistaan
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Ilmoittautumisvelvollisuus piirille

Yhdistyksen sihteerin on lähetettävä piirille sen pyytämät tiedot ja kahtena kappaleena heti vuosikokouksen jälkeen edellisen vuoden toimintakertomus ja ilmoitus yhdistyksen hallituksesta.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat Satakunnan luonnonsuojelurahastolle.

Toiminta

Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ry tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen sekä kuntien viranomaisten kanssa. Annamme lausuntoja…

Lue lisää

Satakunnan luonto / Kysymykset ja vastaukset

Voit lähettää kysymykset osoitteeseen sllporikysy@gmail.com

Lue lisää