Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Rastunsuon lintujärven kunnostus Järjestö-Helmi -hankkeen rahoituksella

Rastunsuon lintujärvi on Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin omistama lintukosteikko, jonka suojelualueella on tavattu yli 100 lintulajia.

Kahlaajat, vesilinnut, pelto- ja metsälinnut hyödyntävät monipuolista ympäristöä levähdys- ja pesimispaikkana. Listalta löytyy useita lajeja, joiden kannat ovat vaarantuneita ja silmälläpidettäviä kuten haapana, jouhisorsa, pikkutylli, liro, valkoviklo, taivaanvuohi, suosirri ja mustapyrstökuiri. Rastunsuon alueella on tavattu myös erittäin uhanalainen lapinsirri ja äärimmäisen uhanalaiset suokukko ja peltosirkku.

Koiras suokukko, kuva Markus Sirkka

Lintujärven säilyttäminen edustavana luontokohteena edellyttää erilaisia hoitotoimia. Niiden avulla voidaan myös lisätä paikan linnustollista arvoa. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan on koottu mahdollisia lintujärvellä tarpeellisia hoitotoimia.

Luonnonsuojelupiiri sai v 2024 ELY-keskukselta Järjestö-Helmi -rahaa kosteikon kunnostukseen. Lintujärven rantojen pensoittuminen ja metsittyminen ovat kaventaneet monien alueella pesivien vesi- ja rantalintujen elinmahdollisuuksia. Myös avointa tilaa levähdys- ja ruokailupaikkoinaan suosivien kahlaajien muutonaikainen esiintyminen järvellä on vähentynyt. Lintujärven keskisyvyys on alunalkaenkin ollut hieman liian syvä. Kunnostusten päätarkoitus on lisätä vesilintupoikueiden ruokailualueita.

Kunnostustöiden yhteydessä rantoja madalletaan sopivammiksi poikueiden ruokailualueiksi ja pesimäsaarekkeita lisätään. Umpeen kasvanut suuri saareke muotoillaan mosaiikkimaisemmaksi. Alueen metsäinen pohjoisnurkka säilytetään luonnontilaisena ja muualla karsittavilla alueilla tekopökkelöitä lisätään kolopesijöiden pesäpuiksi. Tärkeä kunnostustoimi on säätöpadon hankkiminen ja asentaminen. Säätöpadon avulla on jatkossa mahdollista säädellä rantojen vedenkorkeutta linnustolle parhaiten sopivaksi. Kunnostustyöt toteutetaan pesimäajan jälkeen syksyllä 2024 ja 2025.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

PÄÄTÖS VALTIONAVUSTA UUDELY/2144/2024, Rastunsuon lintujärven kunnostus

Lue lisää Rastunsuon lintukosteikon ennallistamisesta: https://www.sll.fi/pohjois-savo/2024/06/19/rastunsuon-lintujarvi/

file:///Users/koti/Downloads/Helmi-Esite-web_FI.pdf