Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Sarasuon ja Rajalansuon ennallistamiset Varpaisjärvellä

SARASUO

Varpaisjärvellä, Kumpusjoen varrella sijaitseva ojitettu suometsä ennallistetaan vuosien 2024-2025 aikana Suomen Luonnonsuojeluliiton soidensuojeluohjelman tuella ( https://www.sll.fi/mita-me- teemme/suot/ ). 7,5 hehtaarin suuruisen suon ennallistaminen on vesistön suojelun kannalta merkittävä, sillä koko valuma-alueen ojitettujen metsien vedet ohjautuvat luonnontilaiseen Kumpusjokeen Sarasuota halkovien syvien sarkaojien kautta.

Sarasuo on ojitettu 1960-luvun loppupuolella metsämaaksi, kuten tuhannet muutkin suohehtaarit Suomessa. Humuspäästöt Kumpusjokeen ja kauniiseen Vuorisen järveen ovat ollet suuret. Silti ojituksella aikaansaatu metsän kasvu on jäänyt hyvin vaatimattomaksi. Rehevämmillä reuna-alueilla puusto on ojituksen ansiosta kasvanut hyvin, mutta juuri näillä korpimaisilla, ravinteikkailla reuna- alueilla viihtyisivät myös monet uhanalaistuneet suolajit.

Tällaisille suoalueille usein suositellaan kunnostusojitusta ja tuhkalannoitusta. Puu todennäköisesti kasvaisi sen jälkeen hieman paremmin, mutta ojitus ja lannoitus ovat kalliita. Myöhemmin puusta saatava tuotto hädintuskin kattaisi kaikkia kasvuun tehtyjä investointeja, ja minkä hintalapun laittaisimme pilatuille vesistöille?

Sarasuolla, kuten monilla muillakin vastaavilla kohteilla, oikea ratkaisu on ennallistaa suoalue ja investoida näin metsien terveyttä tukevaan monimuotoisuuteen. Ennallistettu suo toimii myös kosteuspankkina tuleville helteisille kesille, suodattaa ojavedet kirkkaiksi, tarjoaa elinympäristön useille hyönteis- ja lintulajeille ja kiittää runsailla lakkasadoilla!

Maanomistaja voi olla myös tyytyväinen hyvään puukauppatiliin, jota ei seuraa uudistamisvelvoite.

Suon keskiosilta haihduttava puusto on poistettu talvella 2024. Reuna-alueilta puusto poistetaan kesäleimikkona lintujen pesimäajan jälkeen kesällä 2024. Kaivinkoneella toteutettava ennallistamistyö toteutetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, ja sen yhteyteen järjestetään yleisötapahtuma ennallistamistoimista kiinnostuneille maanomistajille ja ammattilaisille.

RAJALAN SUO

Lähistöllä sijaitseva Rajalan suo on myös ravinteikas 2,8 ha laajuinen pieni suoalue, jonka ennallistaminen tarjoaa kasvupaikan ja elinympäristön useille uhanalaistuneille suolajeille. Rajalan suon ennallistaminen toteutetaan olosuhteiden salliessa samanaikaisesti Sarasuon ennallistamisen kanssa.

Esittelypäivän tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja ennallistamisesta: toiminnanjohtaja Pirjo Paldanius puh 040 1832303.