Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Muistutus mal­mi­net­sin­näs­tä, ML 2019-0098 Tahvo, Leppävirta

Muistutuksen saaja:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Muistuttajat:

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry ja Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry

Boliden Kevitsa hakee 641,8 hehtaarin alueelle malminetsintälupaa Leppävirran Oravikosken ja Kirkonkylän väliselle alueelle lähelle Vuoksen vesistöön kuuluvaa Leppävirran reittiä ja lähelle mm. jo aikaisemmin toiminutta Kotalahden kaivosta. Yhdistysten oikeus muistutuksen antamiseen perustuu siihen, että molemmat toimivat mm. Leppävirran alueella. Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin toiminta-alue on Pohjois-Savo ja 125-vuotiaan Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen toiminta-aluetta on pääasiassa Pohjois-Savo.

Hakija ja mekin oletamme malmin olevan samaa tyyppiä Kotalahden malmit ovat eli pyriittejä, jotka ovat voimakkaasti happoa tuottavia. Maan sisällä hapettomissa oloissa raskasmetallit muodostavat sulfidien kanssa veteen niukkaliukoisia suoloja, jotka eivät siis aiheuta ongelmia. Kun sitä vastoin tällainen kiviaines pääsee hapen kanssa tekemisiin, sulfidi hapettuu mikrobiologisesti hyvin vesiliukoisiksi sulfaateiksi eli syntyy rikkihapon anioniosa ja siihen sitten raskasmetallit liukenevat. Ympäristö muuttuu hyvin happamaksi, jolloin mm. korroosio tuhoaa metalliputkia myös ulkopinnaltaan. Vesi, jossa tämä reaktio tapahtuu, ei salli kalojen kasvua. Kalojen puute heijastuu edelleen lintuihin ja muihin eläimiin. Muutenkin vain harvat eliöt sietävät hyvin hapanta ympäristöä.

Täten tuskin on totta hakemuksen arvelu, että haku, jossa mm. maata kairataan, ei vaikuttaisi ympäristöön. Mm. vastaavasta malmista Leppävirran Kotalahden Särkiniemen (Valkeisenrannan) hylätystä kaivoksesta sekä entisen Outokummun Kotalahden kaivoksen sivukivikasasta tulee jatkuvasti happamia raskasmetalleja sisältäviä päästöjä ympäristöön.

Kaivoslain (621/2011) 34 §:n mukaan malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys muun muassa toiminnan ympäristövaikutuksista ottaen huomioon suunniteltujen toimenpiteiden laatu ja laajuus. Nyt hakemuksessa näitä ei ole ollenkaan esitetty.

On täysin kohtuutonta, että mahdollisista vahingoista sovittaisiin vain yksityisten maanomistajan kanssa, varsinkin kun kaivosvarukset kattavat vain yksityisten maita, mutta sähkölinja on rajattu kokonaan pois. Yksityisillä mailla on sekä hyväkuntoisia asuntoja ja loma-asuntoja ja monessa tapauksessa ihmisillä voi olla suunnitelmia rakentamisesta, sillä alue on Kuopion ja Varkauden välimaastossa ja 5-tie kulkee sen vierestä.

On myös syytä huomata, että Finn Nickelin  jättämässä WSP:n laatimassa ”Leppävirran Valkeisenrannan kaivoshanke, Ympäristövaikutusten arviointiselostus” sen sivulla 143 todetaan sanatarkasti: ”Vaihtoehdon VE1 (kaivos + rikastamo) suorat vaikutukset Oravikosken keskustaan ovat merkittäviä, eikä uusia kaivosalueen läheisiä alueita ei voitane kaavoittaa ennen kaivostoiminnan päättymistä. Mahdollisesti pilaantuneita maita ei liioin luultavasti kannata puhdistaa”. Valkeisenrannan%20kaivoshankkeen%20YVA%20-selostus%202%20osa%20(4).pdf    Lihavointi ja alleviivaus ovat meidän.  Toiminta olisi siten rajoittanut voimakkaasti monien maanomistajien omistussuojaa.

Valkeisenrannan kaivos sai silti luvan ja toimi muutaman kuukauden, teki konkurssin, hävisi maisemista ja jätti sotkut täysin siivoamatta.

Ei missään tapauksessa voida hyväksyä, että kohdassa 8.1. hakija ei esitä mitään vakuutta. Ei ole edes luotettavaa arviota, miten paljon Särkiniemen (= Valkeisenrannan) ja Kotalahden sivukivikasan siivoaminen tulevat maksamaan. Veronmaksajat tulevat maksamaan joka tapauksessa siitä erittäin paljon. Tämän tiedon valossa kaivostoiminnan aloittamista ei ole järkevää sallia enää, joten malminetsintääkään ei pidä antaa lupaa.