Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kirjallinen vireillepano Kainuun ELY-keskukseen Terrafamen ympäristöön tulevista liian suurista nikkeli- ja kadmiumkuormista luonnonvesiin

Kirjallinen vireillepano Terrafamen ympäristöön tulevista liian suurista nikkeli- ja kadmiumkuormista luonnonvesiin

Voimassa oleva Valtioneuvoston asetus 1308/2015 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta säätää mm. jokivesien eri vaarallisista aineista.  Tämän asetuksen mukaan järvi- että jokivesissä maksimipitoisuus saa olla 5 µg/l ja kadmiumpitoisuus 0,1 µg/l riippumatta humuspitoisuudesta. Asetus perustuu EU:n määräyksiin.

Sotkamossa toimivasta Terrafamen kaivoksesta tulee monia puroja sekä Oulujoen että Vuoksen vesistöön. Näistä puroista seurataan kemiallisia tekijöitä lähinnä vain Kivipurosta ja Pirttipurosta, jotka molemmat virtaavat kaivosalueelta itään. Ne molemmat virtaavat tien 870 ali Kivipuro tien 8730 pohjoispuolelta ja Pirttipuro sen eteläpuolelta. Molemmat virtaavat lopulta Heinälampeen ja edelleen Jormasjärveen.

Viimeisessä 12.4. 2021 otetussa vesinäytteessä (liite 1.) näissä puroissa ylitettiin selvästi asetuksen korkeimmat sallitut pitoisuudet nikkelin ja kadmiumin, mikä ilmenee alla olevasta taulukosta 1 sekä liitteenä olevasta analyysituloksesta.

Taulukko 1.  Kivipuron ja Pirttipuron 12.4.2021 sekä asetuksen 1308/2015 maksimipitoisuudet nikkeli- ja kadmiumpitoisuudet jokivedessä.

 

  Kivipuro Pirttipuro Asetuksen 1308/2015 sallima maksimipitoisuus
Nikkelipitoisuus µg/l 79 40 5
Kadmiumpitoisuus µg/l 2,3 0,18 0,1

 

Varsinkin Kivipurossa ylitykset ovat erittäin huomattavia ja Pirttipurossakin varsin huomattavia. Sekä nikkeli että kadmium taulukon 1 esittämissä pitoisuuksissa ovat hyvin vaarallisia luonnolle ja ihmiselle.  Ainakin Kivipurossa ylitykset ovat kestäneet jo pari vuotta.

Varsinkin Terrafamen toiminnan laajentaessa laajemmalle alueella riskit ovat mahdollisia myös Laakajärveen ja siitä edelleen Vuoksen vesistön Nilsiän reitille, josta siis valtaosa on meidän piirimme toiminta-aluetta Pohjois-Savoa Laakajärvestä alkaen.  Tällaisia puroja ovat ainakin 1) Ruunakorvenpuro, 2) Mäkijärvenpuro, 3) Anttosenpuro ja 4) Jänispuro, jotka laskevat 5) Savonjokeen tai/ja 6) Sopenjokeen, jonne laskee myös 7) Kivijärvestä sen itäpuolelta ojia Sopenjoen Saarisuvantoon. Vain Kivijärvi on sekoittumisvyöhykettä, eivät mitkään muut.  Ympäristöministeriön ELY:ille 2020 antamassa opaskirjassa ”Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 Ympäristötavoitteiden asettaminen ja ympäristötavoitteista poikkeaminen” sivulla 30 sanotaan: ”Sekoittumisvyöhykkeen määrittäminen ei kuitenkaan saa estää sitä, että muu osa pintavesimuodostumasta on asianmukaisten ympäristönlaatunormien mukainen. Sekoittumisvyöhykkeen laajuus tulee olla tarkkaan määritelty ja tavoitteena on suunnitelmallinen vyöhykkeen vähittäinen pieneneminen ja pitoisuustasojen lasku vyöhykkeen sisällä” (vahvennus meidän). Siis sekoittumisvyöhykkeen koon pitää vähentyä ja pitoisuuksien alentua eikä alueen pidä laajentua.  Tämä ajatus on myös EU:n asettama.  Vesienhoidon tavoitteet koskevat näitä puroja ja jokiakin.

  • Miten Kainuun ELY valvovana viranomaisena aikoo huolehtia, että toiminnanharjoittaja lopettaa luvattomat nikkeli- ja kadmiumpäästöt Kivipuroon ja Pirttipuroon?

Miten Kainuun ELY valvovana viranomaisena huolehtii siitä, että vastaavia päästöjä ei ole nyt jo tai tulevaisuudessa Terrafamen mahdollisen toiminnan laajentumisessa Ruunakorvenpurossa, Mäkijärvenpurossa, Anttosenpurossa, Jänispurossa, Savonjoessa, Sopenjoessa tai Sopenjoen Saarisuvantoon Kivijärvestä laskevissa ojissa? Jos niitä ei ole koskaan analysoitu, niin mihin Kainuun ELYn luottamus perustuu?