Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

On­gel­ma­jä­te­kaa­to­pai­kan laajennushanke Sorsasalossa huolestuttaa luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jä

TIEDOTE

26.8.2019

 ONGELMAJÄTEKAATOPAIKAN LAAJENNUSHANKE SORSASALOSSA HUOLESTUTTAA LUONNONSUOJELUJÄRJESTÖJÄ

Pohjois-Savon luonnonsuojelujärjestöt ovat jättäneet  ELY-keskukselle lausunnon Fortumin teollisuusjätekeskuksen laajennuksen YVA-arviointiohjelmasta. Hankkeeseen kuuluu  sekä  vaarallisten että tavanomaisten jätteiden pysyvien kaatopaikkojen jätekapasiteetin merkittävä lisäys, jolla voi olla merkittäviä ja pysyviä haitallisia  ympäristövaikutuksia sekä alueen pohjaveteen että saarta ympäröivään Kallaveteen. Järjestöjen mielestä YVA-arviointiohjelma on ylimalkainen ja se ohittaa monet ongelmakohdat. Näistä merkittävin on Sorsasalon rikkonaisen  kallioperän huomiotta jättäminen (esim.https://yle.fi/uutiset/3-7989189).

 Fortum Waste Solutions Oy:n YVA-arviointiohjelmasta puuttuu täysin selvitykset kallioperästä ja erityisesti kallioperän ruhjevyöhykkeistä sekä maa- ja kallioperän pohjavesitasoista ja pohjaveden virtauksista. Ilman luotettavia selvityksiä sijoituspaikan soveltuvuudesta on hankkeen vesistövaikutuksia mahdoton arvioida.

 

Jo nykyinen  jätekeskus kuormittaa ympäristöään, sen  suotovesien sulfaatti- ja typpipitoisuus on erittäin korkea ja  nikkelipitoisuus ylittää ympäristönormit. Mikäli suotovesiä johdetaan tai niitä pääsee Kallaveteen, lisää se entisestään vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Kallavesi on rehevöitynyt liiallisen ravinne- ja sulfaattikuormituksen seurauksena, ja sen syvänteet kärsivät ajoittaisesta happivajauksesta. Sisäisen kuormituksen estämiseksi hapetetaan syväteitä jo nyt. Näin ollen ympäristöolosuhteiden vähäinenkin huonontuminen kaatopaikan kuormituksen seurauksena  aiheuttaa Kallavedessä helposti vakavia ongelmia.  Vaarana on myös järven ekologisen tilan heikkeneminen, mikä on EU:n vesipuitedirektiivin vastaista. Lupaa tällaiseen toimintaan ei saa myöntää. Suotovesien korkea nikkelipitoisuus uhkaa pilata läheisen Kuikkalammen, nikkeli on myrkyllistä myös lammen piirissä elävälle viitasammakolle, laji EU:n luontodirektiivin nojalla suojattu.

 

YVA-arviointiohjelmassa on ylimalkaisesti käsitelty kaatopaikalle varastoitavan jätteen laatua ja koostumusta, esim. jätteiden sisältämiä vaarallisia ympäristömyrkkyjä, kuten furaaneja, dioksiineja  ja kloorifenoleita  ei ole mainittu,  näin ollen myöskään niiden vaikutuksia ei ole selvitetty.  Koska jätekeskuksen jätevedet on vaihtoehtoisesti tarkoitus puhdistaa jätevesipuhdistamossa, voivat  nämä myrkyt haitata myös jätevesipuhdistamon muuta toimintaa. Myöskään myrkkyjen hajoamisesta puhdistamossa ei ole varmuutta, näin ollen ne voivat päätyä puhdistamosta purkuputken kautta suoraan Kallaveteen.

 

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Siilinjärven yhdistys ry.

Lisätietoja antaa:

Paula Hyvönen

040 7307606

paula.hyvonen@fimnet.fi