Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Piirin ja Ylä-Karjalan luonnonystävien lausunto Vuokon aurinkopuiston osayleiskaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­maan

CC-BY-SA IBEX73 / Wikimedia Commons

Lausunto Vuokon aurinkopuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Kiitämme mahdollisuudesta lausua Vuokon aurinkopuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Esitämme yleisiä huomioita liittyen Vuokon aurinkopuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arvinointisuunnitelmaan. Lähtökohtaisesti näemme kestävästi toteutettavan aurinkovoimatuotannon lisäämisen kannatettavana osana siirtymää pois fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Rakentaminen on kuitenkin toteutettava niin, ettei se aiheuta luontokatoa ja paikallisten elinympäristöjen huonontumista.

Lähtökohtaisesti näemme hyvänä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton linjauksen, että aurinkopuistojen tulee sijoittua jo valmiiksi puuttomille alueille (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2022). Alueella sijaitsee pääasiassa viljelyksessä olevia alueita, joten suurimmalta osalta aurinkopuiston alueelta ei jouduta poistamaan puustoa. Suosittelisimme kuitenkin, että käytössä olevien peltojen sijaan aurinkopuistoja rakennettaisiin valmiiksi rakennetuille alueille (katot ja muut rakennusten pinnat) sekä käytöstä poistuneille turvetuotantoalueille.

Suunniteltu aurinkopuisto on suunnittelualueeltaan huomattava (100-120 hehtaaria) ja tämän mittakaavan projektit muokkaavat elinympäristöä ja maisemaa huomattavasti. Tämän mittakaavan teolliset aurinkopuistot vaikuttavat alueella liikkuvien eläinten liikkumismahdollisuuksiin ja on syytä selvittää, kuuluuko alue suurpetoreviireihin.

Suunnittelualueen vieressä sijaitsee laikkumaisesti vanhoja metsiä. Kaavoituksessa on syytä suunnitella alueen käyttö niin, että vaikutukset näihin alueisiin minimoidaan.

Alueen kaavoituksessa on tehtävä riittävät lintuselvitykset ja kaavoitusratkaisuissa pyrittävä minimoimaan rakentamisen vaikutukset alueen linnustoon. Vielä keskeneräisen Birdlifen pesimälintuselvityksen mukaan alueen 10 x 10 km ruudulta on havaittu 109 mahdollisesti pesivää lajia. Varmoina alueella pesijöinä on havaittu mm. silmälläpidettävät (NT) tuulihaukka sekä kanahaukka.

Aivan suunnittelualueen vieressä sijaitsee Eevanlampi-suo, jossa on laji.fi-tietokannan mukaan havaittu perhoslajeja mm. silmälläpidettävää (NT) rämekylmänperhosta (Oeneis jutta). Osana kaavoitusta on syytä tehdä selvitys alueella elävistä perhoslajeista.

Alueelle rakennettavat huoltoreitit on suunniteltava niin, etteivät ne vaikuta alueen vesitalouteen. Myös itse rakentamisessa on huomioitava maanmuokkauksen vaikutukset alueen pintavesiin ja pyrittävä vaikutusten minimoimiseen. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei se vaaranna aurinkopuiston ympäröimäksi jäävää Eevanlammen aluetta. Samoin rakentamisen vaikutukset Kiteenpuroon on suunnittelussa minimoitava.

Osana aurinkopuiston rakentamista pidämme toivottavana, että paneelikenttien alustat hyödynnetään kasvillisuuden osalta monimuotoisuutta lisäävinä (hyönteiset, linnut) ympäristöinä.

Jari Korkalainen
Puheenjohtaja
Ylä-Karjalan luonnonystävät

Annamari Markkola
Puheenjohtaja
Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry

Lähteet:

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2022: Aurinkopuistot rakennettava jo valmiiksi puuttomille alueille. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivut. https://pohjois-karjala.fi/2022/11/aurinkopuistot-rakennettava-jo-valmiiksi-puuttomille-alueille/

(Kuva: CC-BY-SA IBEX73 / Wikimedia Commons)