Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Ahmovaaran asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­maan

Lausunto Ahmovaaran asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Kiitämme mahdollisuudesta lausua Ahmovaaran asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lähtökohtaisesti Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri pitää kannatettavana Ahmovaaran alueen kehittämistä niin, että alue mahdollistaa matkailurakentamisen valmiin aluerakenteen yhteyteen uusien alueiden sijaan. Alueelle on mahdollista osoittaa lisärakentamista erityisesti valtatie 6:n varteen. Alueen kehittämisessä on kuitenkin huomioitava alueen luonto- ja maisema-arvot sekä riittävät viheralueet alueen asukkaille.

Pidämme tärkeänä, että alueen suunnittelussa otetaan huomioon kulttuurimaisema ja alueen rakentamisen tienvarsikylämäisyys. Alueelle leimallista on pitkittäin tien varteen syntynyt asutus ja rakennuskanta. Osana kaavoitusprosessia pyydämme ottamaan maisemallisuuden myös Ahmovaaran kylällä huomioon.

Kannatamme pyöräily- ja kävelyliikenteen parantamista alueella ja Ahmovaarasta Kolin kylälle ja kansallispuistoon. Seututie 504 varrella on kuitenkin kohtia, joissa lisärakentaminen uhkaa haavoittuvaisia luontokohteita ja liikenneyhteyksien toteuttaminen on toteutettava pienipiirteisesti tietä mahdollisimman vähän laajentaen

Mahdollinen reitti Ahmovaarasta Kolin kansallispuistoon voisi mennä myös Savikyläntien kautta. Laadukas pyöräilyinfrastuktuuri mahdollistaisi alueelle uutta liiketoimintaa pyöräturismin kehittyessä.

On hyvä, että alueelle teetetään riittävät luontoselvitykset ja näemme tärkeänä, että niihin varataan riittävästi aikaa. Alueella sijaitsee paikoittain lehtomaisia kankaita, joiden luontoarvot on syytä selvittää ja mahdollisuuksien mukaan jättää alueet rakentamisen ulkopuolelle. Myös harvinaistuneet perinneympäristöt, kuten kedot ja laitumet, ovat tyypillisiä alueelle. Alueen luontoarvopotentiaalia kuvaa se, että BirdLifen vielä keskeneräisessä pesimälintukartoituksessa, lintuatlaksessa, on Ahmovaaran 10 x 10 km ruudulta jo havaittu varmat pesinnät vanhan metsän lajille pikkusiepolle sekä petolinnuista silmälläpidettävälle kanahaukalle (NT), tuulihaukalle ja sääkselle. Metsäkanalinnuista pesivät ruudulla varmasti EU:n lintudirektiivilajit metso, teeri ja pyy. Todennäköisiä pesintöjä on tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden lajeilla idänuunilinnulla, sirittäjällä sekä tiltaltilla. Ruudun kyläympäristössä pesivät erittäin uhanalainen (EN) räystäspääsky sekä vaarantunut (VU) haarapääsky. Harvinaistuneista vanhojen laitumien ja ketojen kasvilajeista on jäkki (Nardus stricta) levinnyt toissijaiseen elinympäristöönsä valtatie 6:n varteen Kolinportista Juukaan päin. Lisäksi suunnittelualueella on Laji.fi -tietokannassa havaintoja useista ketojen ja laidunalueiden selkärangattomista, mm. lude- ja perhoslajeista.

Suunnittelualueella sijaitsee myös kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää luo-2 merkinnällä merkittyä kohdetta. Kohteissa epäillään olevan liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Suunnittelussa on syytä huomioida pelkkiä merkittyjä kohteita laajemmin riittävät siirtymäreitit liito-oraville.

Pyydämme lisäämään järjestömme sekä Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen osallistumis- ja arviontisuunnitelman osallisiin.

Joensuussa 31.1.2024

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry