Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Energia ja maisemat, OAS:sta

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (Energia ja maisemat)

Piiri näkee, että aikaisempi tuulivoimaa käsitellyt kaava antaa hyvän pohjan uuden kaavan rakentamiselle tuulivoimarakentamisen osalta. Uusia huomioitavia seikkoja tuulivoiman sijoittamiselle ovat mm. perustetut hanhipellot ja niiden sijoittuminen suhteessa tuulivoimarakentamiseen. Kaavan aikataulutus tulee määrittää sen mukaan, kuinka työ- ja elinkeinoministeriön, puolustusministeriön ja ympäristöministeriön asettaman selvitysmiehen tutkimuksen (2022) tuloksia aletaan siirtämään käytäntöön. Maakuntaliiton tulee olla tiiviisti mukana viranomaisten välisessä yhteistyössä huolehtien maakunnan edusta ja muun muassa tuulivoiman kompensaatioista ja mahdollisuuksista maankäytön ohjaukseen tuulivoimarakentamisessa.

Aurinkovoiman rakentamisen osalta piiri muistuttaa, että ensisijaisesti aurinkovoimarakentaminen tulee sijoittaa jo rakennetuille alueille, kuten rakennusten katoille, parkkipaikoille ja muille kasvillisuudesta paljaille alueille.

Piiri pitää tärkeänä, että maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet käsitellään huolella kaavassa ja että tuulivoima- ja aurinkovoima-alueet määritetään samassa kaavassa maisema-alueiden kanssa. Maisema-alueista, niiden merkityksestä, muutoksista, hoidosta sekä hyödyistä olisi hyvä jo kaavan valmisteluvaiheessa tiedottaa niin päättäjiä kuin asukkaitakin, näin voidaan välttää tarpeettomat väärinkäsitykset kaavan hyväksymisvaiheessa.

Pohjavesialueiden osalta on erityisen tärkeää ennakoida tulevat maankäyttömuodot ja lisääntyvä maa-ainesten kysyntä. Myös pohjavesialueiden merkitystä maakunnassa tulisi jo kaavavaiheessa nostaa esiin.

Piirin näkemyksen mukaan yhtenäiset metsäpeitteiset alueet on perusteltua ottaa mukaan käsiteltäviin teemoihin tässä kaavavaiheessa. Maankäytön ohjauksella voidaan luoda paremmat edellytykset luontokadon torjunnalle ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Yhtenäisten metsäpeitteisten alueiden yhteydessä tulee huomioida muun muassa ekologiset yhteydet ja suojelualueiden verkoston kytkeytyneisyyden ja reunavaikutukset, kuten piiri on jo aiemminkin esittänyt.

Piiri ehdottaa, että Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys tulisi kutsua ohjausryhmän jäseneksi, koska kaavassa käsitellään useita sellaisia maankäyttömuotoja, joissa linnustoon on kiinnitettävä erityistä huomiota, kuten sähkön siirto ja tuulivoima- aurinkovoimapuistot. Vaikka ilmajohtojen sijoittumisissa puhutaankin todennäköisesti suuntaa antavasti ohjeellisista esityksistä, mikään ei estä linnuston huomioimista jopa kaavamääräyksissä.

Lisäksi piiri toivoo täsmällistä käsitteiden määrittelyä kaavassa koskien kaavan ekologisia ja muita vaikutuksia. Erilaisten biotalouden tuotannon määrittelyjen yhteydessä tulee erottaa selkeästi, mikä tuotannosta korvaa fossiilisia energia- ja raaka-ainevirtoja ja mitkä niiden ekologiset vaikutukset todellisuudessa ovat. Kaikki biopohjainen tuotanto ei suoraan ole luettavissa ekologisesti tai ilmastollisesti kestäväksi tuotannoksi.

Joensuussa 30.6.2023
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

Kaava-aineisto löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilta, Maakunatkaava 2040, 2. vaihe