Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Ilomantsin Iljansuon turveenoton ympäristölupa rauettettava

Vireillepanovaatimus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle Ilomantsin Iljansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettamisesta.

Sovellettava lainsäädäntö

Ympäristöluvan raukeamisesta säädetään ympäristönsuojelulain 88 §:ssä (10.4.2015/423)

Lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos:

1) toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu;

2) toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta tai lupapäätöksessä määrätyn tätä pidemmän ajan kuluessa;

3) hakemusta luvan tarkistamiseksi ei ole tehty 80 §:n 3 momentin mukaisesti.

Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään. Asian voi panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai haitankärsijä.

Ympäristöluvan mukainen toiminta Ilomantsin Iljansuolla

Iljansuon turvetuotannolla on voimassa Itä-Suomen aluehallintoviraston Vapo Oy:lle 6.2.2014 myöntämä ympäristölupa noin 400 hehtaarin nostoalalle. Vaasan hallinto-oikeuden on antanut päätöksensä 6.11.2015 ja ympäristölupa on lainvoimaistunut 7.12.2015.

Neova Oy (entinen Vapo Oy) on ilmoittanut ELY-keskukselle 3.2.2021, että yhtiöllä on tarve jatkaa turpeen nostoa Iljansuolla vain noin 70 ha:n alalla. Ympäristöluvan mukaista toimintaa ei ole miltään osin aloitettu.

Vaatimus Iljansuon turvetuotantoon oikeuttavan ympäristöluvan rauettamisesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri pyytää, että Pohjois-Karjalan ELY-keskus ympäristönsuojelulain valvontaviranomaisena panee Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireille Iljansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettamisen.

Perustelut

Ympäristöluvan mukaista toimintaa ei Iljansuon turvetuotantoalueella ole miltään osin aloitettu viiden vuoden kuluessa ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulosta (YSL 88 §). Luvan rauettamisvaatimus koskee siten myös sitä 70 hehtaarin alaa, jolla Vapo Oy/Neova Oy on katsonut olevan tarvetta tulevaisuudessa nostaa turvetta.

Ympäristöluvan raukeamista koskien on alkuperäisessä ympäristönsuojelulakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 84/1999) lausuttu rauettamista koskevan pykälän osalta mm.:

Pykälä (luvan raukeaminen) koskisi tilanteita, jolloin toimintaa ei ole aloitettu tai se on keskeytetty taikka lupaa ei ole tarkistettu lupamääräyksen mukaisesti. Aloittamatta jääneeseen toimintaan myönnetty lupa voisi myös estää toisen luvan myöntämisen samalle alueelle tai rajoittaa maankäytön suunnittelua.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan lupa voisi raueta toiminnanharjoittajan omasta ilmoituksesta, jos toimintaa ei ole tarkoitus aloittaa. Luvan raukeamisesta voitaisiin päättää myös ilman ilmoitusta, jos toiminta on ollut keskeytyneenä tosiasiallisesti viiden vuoden ajan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri katsoo, että Iljansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa tulee rauettaa. Käyttämätön ympäristölupa estää laajan Iljansuon suoalueen kaikki muut toiminnot, koska alue on varattu yhtä käyttömuotoa varten, vaikka tosiasiallisesti turvetuotantoa ei ole aloitettu yli seitsemän vuotta kestäneen ajan kuluessa luvan lainvoimistumisesta.

Iljansuolla on mahdollista tehdä ennallistamistoimenpiteitä ja kehittää alueen luonnon monimuotoisuutta, mutta nyt ympäristölupa, vaikka se mukaista toimintaa ei ole aloitettu, estää kaikki muut Iljansuon alueen käyttövaihtoehdot.

Joensuussa 4.5.2023
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry