Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Joensuun vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuo­tan­to­lai­tok­sen YVA-ohjelmasta

Lausunto Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Joensuun vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmast.

 Esitämme huomioita hankealueen luontoarvoista ja selvityksistä. Hankealueella on metsikkö, jota on kuvailtu Iiksenvaaran luontoselvityksessä (2018). Selvityksen teksti ehdotti kohdetta säästettäväksi, mutta hakkuiden jäljiltä kuviosta on säästynyt vain läntinen osa. Linnustosta tärkeitä pesimälajeja kuvion läheisyydessä ovat hömötiainen (EN), viherpeippo (EN) ja valkoselkätikka (VU). Kaksi ensin mainittua lisättiin luonnonsuojeluasetuksen päivityksessä (2021) uusiksi uhanalaisiksi lajeiksi. Valkoselkätikka on laskettu ennenkin asetuksen lajiksi, vaikkakin erityisesti suojeltavan lajin asema poistui.

Kohteella on tehty kasvillisuus- ja linnustoselvitykset. Raportin mukaan hankealueen kuvion runsaslahopuustoisten kohdat vertautuvat laadultaan luonnontilaisiin. Kuviolta on kirjattu lehtoluontotyyppejä, kuten silmälläpidettävää kosteaa lehtoa ja uhanalaista tuoretta lehtoa, joskaan niiden sijainteja ei ole kartalla tarkemmin esitetty. Kasvillisuusselvitys toteaa alueen olevan kulttuurivaikutteinen ja monimuotoinen.

Toteamme, että näin monimuotoinen alue voi sisältää huomioitavia lajeja eri eliöryhmistä. Luonnonsuojeluasetuksen päivityksessä rauhoitettiin huomattava määrä vanhojen metsien hyönteisiä sekä uhanalaisia metsälajeja niin jäkälistä, käävistä kuin sammalista. Yleisemmin Joensuun kulttuurivaikutteisista lehdoista on löydetty rauhoitettuja sammalia. YVA-arviointia tulisikin ulottaa myös kääpiin ja sammaliin, joiden asema laissa on sama kuin aineistossa mainituilla hömötiaisella ja viherpeipolla.

Joensuun vanhapuustoisissa lehdoissa esiintyy ja vaeltaa rauhoitettuja hyönteisiä, kuten harvinaistuneita yöperhoslajeja. Hyönteisselvitykset hankealueen läheisyydestä kuitenkin puuttuvat. Aiemmin Iiksenvaaran lajistoon kuului kultasurviaiskoi (EN), joka on nyt erityisesti suojeltava. Tiedossamme ei ole kuitenkaan ole tuoreita havaintoja alueelta, ja hankealueen elinympäristö soveltuu lajille heikosti. Luontodirektiivilajeista relevanttia on arvioida alueen sopivuutta Joensuussa yleiselle kirjoverkkoperhoselle (LC), jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkoja on Iiksenvaaran metsikön kaltaisissa kohteissa.

 

Joensuussa 27.3.2023
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry