Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Valitus Koli-va­rausil­moi­tuk­ses­ta jätetään tutkimatta

Suomen luonnosuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland:n ja yhden maanomistajan Tekemä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kolin alueen va­rausil­moi­tuk­ses­ta jätetään tutkimatta Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Seuraavassa otteita päätöksestä.

Päätös

”Hallinto-oikeus jättää valitukset tutkimatta.”

Perustelut

”Kaivoslain 162 §:n 1 momentin mukaan muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.
Viranomainen saa hakea muutosta myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valituskirjelmistä ilmenee, että valittajat ovat varausalueella tai sen vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia ja yhdistyksiä. Valittajat katsovat malminetsintätoiminnan vaikuttavan haitallisesti muun muassa ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Hallinto-oikeus toteaa, että varauspäätöstä ei ole kohdistettu valittajiin. Valitusoikeutta arvioitaessa on näin ollen tarkasteltava, onko valittajilla asianosaisasema sen perusteella, että varauspäätöksellä on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla välitön vaikutus valittajien oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun.

Valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys kaivoslain 32 §:n 4 momentissa tarkoitetun varausilmoituksen hyväksymisestä. Hallinto-oikeus toteaa, että varausilmoituksen hyväksymistä koskevalla päätöksellä ei anneta lupaa etsintätyöhön tai malminetsintään valituksissa tarkoitetulla tavalla. Varausilmoituksella hakija voi varata itselleen alueen malminetsintälupahakemuksen valmistelua varten. Varaus antaa etuoikeuden malminetsintälupaan. Malminetsintäluvan tai kaivosluvan myöntäminen muille kuin ilmoituksen tekijälle ei ole mahdollista alueella, josta on tehty hyväksyttävä varausilmoitus. Muita oikeusvaikutuksia varauspäätöksellä ei ole. Varauspäätös ei anna oikeutta minkäänlaiseen malminetsintään, vaan varaajan oikeus etsintätyöhön perustuu varauspäätöksestä riippumatta kaivoslain 7 §:ään tai kiinteistönomistajan kaivoslain 9 §:ssä tarkoitettuun suostumukseen. Tähän nähden oikeuskäytännössä (KHO 2021:145) on
katsottu, että varauspäätöksen mahdollisissa vaikutuksissa alueen kiinteistöjen arvoon, elinkeinon harjoittamiseen, alueen vetovoimaan, investointeihin tai ylipäänsä maankäytön epävarmuuteen on kysymys ainoastaan välillisistä vaikutuksista. Koska varauspäätös ei anna oikeutta malminetsintään tai muihinkaan ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin, varauspäätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia myöskään alueen luontoarvoihin, virkistyskäyttöön tai maisema-arvoihin taikka ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle.

Valituksenalaisella varauspäätöksellä ei ole sellaisia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja välittömiä vaikutuksia valittajien oikeuteen tai etuun alueen maanomistajina tai yhdistyksinä, että heillä olisi valitusoikeus asiassa. Sen vuoksi valitukset on jätettävä tutkimatta.”

Valitusteksti liitteineen löytyy täältä.