Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Kysely Tornator Oy:lle maakuntakaavan tur­ve­tuo­tan­to­va­rauk­sis­ta yhtiön mailla

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin kysely Tornator Oy:lle Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 1. vaihekaavaehdotuksessa olevista turvetuotantovarauksista yhtiön omistamilla kiinteistöillä.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on valmistelemassa maakuntakaava 2040 1. vaihekaavaa, missä käsitellään mm. turvetuotantoa ja soidensuojelua. Kaava on ehdotusvaiheessa. Turpeennoston osalta kaavaan on esitetty 29 turvevarausta, jotka on tarkoitettu Ilomantsin aktiivihiililaitoksen raaka-ainekentiksi. Soidensuojeluun on puolestaan varattu 26 kohdetta kaavamerkinnällä SL.

SLL:n Pohjois-Karjalan piiri on kaavaehdotuksesta antamassa lausunnossaan esittänyt turvevarausten poistamista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luontokadon torjumiseksi sekä vesiensuojeluun liittyvien haitallisten vaikutusten takia. Piirin näkemyksen mukaan nämä vaikutukset ovat täsmälleen samanlaisia kuin turpeenpoltossa. Turpeenpoltto näyttää olevan ilmastomuutoksen hillintään liittyvän päästökaupan vuoksi loppumassa lähivuosina kokonaan. Piiri esittää lausunnossaan, että kaavan turvevaraukset tulisi muuttaa soiden ennallistamiskohteiksi, koska silloin kaava tukisi ilmastonmuutoksen hillintää, luontokadon torjuntaa sekä vesiensuojelua. Luontokadon torjuntaan liittyvien vaikutusten tehostamiseksi piiri on lausunnossaan esittänyt maakuntakaavaan myös runsaasti lisää soidensuojeluvarauksia.

Piirin tietojen mukaan merkittävä osa turvevarauksista on Tornator Oy:n omistamilla mailla. Yhtiö ei ole ottanut mitään kantaa näihin varauksiin kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen lausuntokierroksilla. Piiri pitää tätä yllättävänä, koska yhtiö on viime aikoina myönteisellä tavalla osoittanut kiinnostusta sekä toteuttanut kiinteistöillään sijaitsevien puuntuotannollisesti epäonnistuneiden ojitettujen soiden ja vesiluonnon kannalta vielä merkittävien muutettujen purouomien ennallistamista. Lisäksi yhtiö on perustanut omistamilleen kiinteistöille Helmi-elinympäristöohjelman kautta myös useita soidensuojelualueita soidensuojelun täydennysesityksen mukaisille luonnon monimuotoisuuden kannalta valtakunnallisesti arvokkaille suoalueille.

Piirin käsityksen mukaan mahdolliset turvetuotantoalueet yhtiön maille heikentäisivät merkittävästi Tornator Oy:n tekemien ennallistamistoimien myönteisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillinnän, luontokadon torjunnan sekä vesiensuojelun kannalta. Vaikka kohteet ovat merkittäviltä osin ojitettuja soita, on niillä myös merkitystä suoluonnon ja vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta. Turpeenoton valumavesien aiheuttamat kuormitushaitat kohteiden alapuolisissa vesistöissä ja pienvesissä olisivat myös huomattavat. Suokohteiden tuhoutuminen turvealueina olisi siten myös vastoin yhtiön metsiensä hoidossa noudattamia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun liittyviä FSC-kriteereitä, vaikka kriteerit eivät koskisi turpeenottoon varattuja alueita.

Piirin tietojen mukaan ainakin alla luetellut maakuntakaavan suovaraukset ovat kokonaisuudessaan tai osin Tornator Oy:n mailla. Turvevarausten rajaukset löytyvät maakuntaliiton nettisivuilta. Turvetuotannon vaikutuksia näiden alueiden luonnon monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun on käsitelty kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen selvityksissä. Lisäksi tämän kyselyn liitteissä 1 ja 2 on esitetty piirin kaavaluonnoksesta antaman lausunnon liitteistä kootut tiedot piirin arvioista alla olevien kohteiden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun sekä turvekenttien vaikutuspiirissä olevien alapuolisten alueiden ennallistamishankkeista ja niihin käytetyistä taloudellisista panostuksista.

 1. Heinäsuo, Ilomantsi. kokonaan yhtiön mailla
 2. Karsikkosuo, Ilomantsi, pääosin yhtiön mailla
 3. Kauhasuo, Ilomantsi, kokonaan yhtiön mailla
 4. Kuuksensuo N, Ilomantsi, pääosin yhtiön mailla
 5. Kuusensuo S, Ilomantsi, itäosassa pieni alue yhtiön mailla
 6. Lakkasuo, Ilomantsi, kokonaan yhtiön mailla
 7. Lautasuo, Ilomantsi, E-puoli yhtiön mailla
 8. Lylykoskensuo, Ilomantsi, osin yhtiön mailla (Koveronpuronsuo-Telasuo)
 9. Muurinsuo, Ilomantsi, pääosin yhtiön mailla
 10. Parkusuo, Ilomantsi, kokonaan yhtiön mailla
 11. Ruostesuo, Ilomantsi, pääosin yhtiön mailla
 12. Tavarasuo-Sikosuo, Ilomantsi, Sikosuon E-osa yhtiön mailla
 13. Vasikkasuo, Ilomantsi, N-osa ja hieman E-osassa yhtiön maita

Piiri pyytää Tornator Oy:ltä vastauksia alla oleviin kysymyksiin koskien maakuntakaavan turvevarauksia ja soiden ennallistamista yhtiön mailla, koska piiri on huolissaan ilmastonmuutoksen hillinnän, luontokadon torjunnan ja vesiensuojelun kehityksestä maakunnassamme. Piirin näkemyksen mukaan yhtiön maankäyttöratkaisuilla on suuri merkitys tämän kehityksen ohjaamisen kannalta. Toivomme saavamme vastauksen 29.3.2022 mennessä, jolloin tietojemme mukaan maakuntakaava on tulossa nähtäville muistutuksia varten.

 1. Onko Tornator Oy hyväksynyt yllä olevien kaavakohteiden varaamisen/vuokrauksen/myynnin turvetuotantoon, vaikka sillä on haitallisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillinnän, luontokadon torjunnan sekä vesiensuojelun kannalta?
 2. Osalla kaavavarausten alapuolisilla vesistöillä on kalataloudellisesti arvokkaita vesistöjä, joiden kalataloudellisiin ja vesiensuojelullisiin kunnostuksiin sekä muihin valuma-alueella tehtyihin ennallistamistöihin on satsattu valtion ja yksityisten toimesta huomattavia taloudellisia panostuksia. Onko Tornator Oy tietoinen näistä töistä ja onko yhtiö valmis hyväksymään turvevaraukset, vaikka vesistöihin tehdyt kalataloudelliset ja muut vesiensuojelulliset toimet menettäisivät merkitystään turvekenttien valumavesien vaikutuksesta?
 3. Tornator Oy on viime vuosina suunnitellut/ennallistanut kiinteistöillään sijaitsevia ojitettuja, puuntuotannollisesti epäonnistuneita soita. Tavoitteet ovat liittyneet, kuten jo yllä todettu, ilmastonmuutoksen hillintään, luontokadon torjuntaan sekä vesiensuojelun edistämiseen. Maakuntakaavan turvevaraukset ja turvetuotannon mahdollinen toteutuminen heikentäisi piirin näkemyksen mukaan yhtiön uskottavuutta luonnon- ja vesiensuojelussa sekä ilmastoasioissa. Esimerkiksi yhtiön mailla meneillään olevan Piitsonsuon ennallistamisen merkitys Koitajoen vesiensuojelun ja siihen liittyvän uhanalaisen planktonsiian elinympäristön parantatamistöiden kannalta heikkenee, mikäli Kauhasuon/Kuuksensoiden turvehankkeet toteutuisivat. Voiko Tornator Oy esittää maakuntaliitolle turvevarausten sijaan ainakin osaa tai kaikkia turvevarauksia soiden ennallistamiskohteiksi maakuntakaavaan tukemaan ilmastonmuutoksen hillintää, luontokadon torjuntaa sekä vesiensuojelua?
 4. Kaavavarauksista isoa osaa on jo vuosia eri yhteyksissä kaavailtu tulevaksi turvetuotantoalueeksi, ja ne ovat myös turvetuotantovarauksena voimassa olevassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa vuodelle 2040. Tähän liittyy kysymys, ovatko turvetuotantovarauksiin mahdollisesti liittyvät yhtiön maankäyttöratkaisut ajalta, jolloin ilmastomuutoksen nopeudesta tai suoluontotyyppien ja soiden eliölajien nopeasta uhanalaistumisesta ei vielä ollut tietoa? Tässä tapauksessa, olisiko tarpeen, että Tornator Oy tarkistaisi maankäyttöään vastaamaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon tuottamiin haasteisiin? Ojitettujen soiden ennallistaminen, missä sidotaan ojituksista ilmakehään vapautuvaa hiiltä takaisin soiden hiilivarastoon, on maankäyttösektorilla merkittävä tapa kartuttaa hiilinieluja.
 5. Liitteeseen 3 on koottu piirin asiantuntija-arvio ojitettujen soiden ennallistamiseen liittyvästä hiilivarastojen turvaamisesta ja ennallistamisen taloudellisesta merkityksestä. Onko Tornator Oy arvioinut maakäyttöratkaisuissaan ennallistamisen vs. turpeenoton merkitystä hiilen varastointiin liittyvien taloudellisten vaikutusten kannalta? Siihen liittyy jatkokysymys, onko yhtiölle tärkeämpää panostaa ilmakehän lämpenemistä edistävään turpeen käyttöön vai ilmastonmuutosta hidastavaan hiilen sidontaan soiden ennallistamisen kautta ja siihen liittyviin taloudellisiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa?

Joensuussa 8.3.2022
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

Liitteet (pdf:iä)

 1. Ote SLL:n Pohjois-Karjalan piirin maakuntakaavaluonnoksen lausunnon liitteestä 1. Arvio GTK:n selvityksessä esitettyjen turvetuotantoalueiden sopivuudesta maakuntakaavan 2040 1. vaihemaakuntakaavan kohteiksi. Otteessa on kuvattu Tornator Oy:n mailla sijaitsevat kohteet.
 2. Ote SLL:n Pohjois-Karjalan piirin maakuntakaavaluonnoksen ennallistamistöihin ja niiden panostuksiin liittyvästä lausunnosta.
 3. Soiden hiilivarastojen kertyminen ja purkautuminen sekä mahdollisuus tulonmuodostukseen syrjäseuduilla.