Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Suojeluesitys Lietesuo Joensuussa (Eno)

Piiri esittää Joensuun (Eno) Lietesuon varattavaksi SL-merkinnällä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.  vaihemaakuntakaavaan.

Perustiedot

Kohde sijaitsee Joensuussa, noin 5 km Enon taajamasta koilliseen kiinteistöillä 167-435-37-15 (Joensuun kaupunki), 167-435-136-5 (UPM-Kymmene Oyj), 167-435-132-3 (UPM-Kymmene Oyj) ja 167-435-37-36 (yksityinen omistaja). Suojelurajauksen pinta-ala on noin 79,5 hehtaaria.

Kohteen kuvaus

Suoalueista edustavin on Pukkilanlahden edustalla sijaitseva kokonaisuus, jolla esiintyy luonnontilaisia tupasvilla- ja isovarpurämeitä, jotka vaihettuvat vesitaloudeltaan luonnontilaisiksi korpirämeiksi ja edelleen metsäkorte-, ruoho- ja kangaskorviksi. Korpien monimuotoinen puusto on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena.

Rajauksen keskiosa, Lietesuo, on pääosin ennallistamiskelpoista, harvaan ojitettua rämettä ja korpea. Ojitus on tapahtunut luultavasti osin lapiotyönä viime vuosisadan alkupuolella. Kohteen läpi virranneen puron uoma on oikaistu. Lietesuon koillisnurkka on säilynyt luonnontilaisena.

Rajaukseen sisältyy lisäksi 5 pientä saarta, rantaluhtia, hiekkarantaa, sekä nuoria ja varttuneita kangasmetsiä. Kohteella havaittiin neljä uhanalaista ja kaksi silmälläpidettävää lajia.