Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Suojeluesitys Kokkoniemi, Joensuu (Eno)

Piiri esittää Joensuun (Eno) Kokkoniemeä varattavaksi SL-merkinnällä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.  vaihemaakuntakaavaan.

Perustiedot

Kohde sijaitsee Joensuussa, noin 5 km Uimaharjun taajamasta etelään kiinteistöillä 167-435-136-5 (UPM-Kymmene Oyj), 167-435-251-3 (Tornator Oyj), 167-436-12-14 (Pamilo Oy) ja 167-435-1305 (yksityinen omistaja). Suojelurajauksen pinta-ala on noin 45 ha.

Kohteen kuvaus

Kohteen suot ovat pääosin karuja. Kangasmetsiin rajautuvat kangas- ja isovarpurämeet vaihettuvat Pielisjoen rantojen koivuluhdiksi ja avoimiksi luhtanevoiksi. Pienialaisina esiintyy myös korpimaisia luontotyyppejä. Rajaukseen sisältyy yli 2 kilometriä rakentamatonta rantaa. Suot ovat pääosin vesitaloudeltaan luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia. Kohteen luonnontilaa voitaisiin entisestään parantaa sen halki kulkevan valtaojan patoamisella.

Metsät ovat pääosin reheviä tuoreen ja lehtomaisen kankaan kangasmetsäsaarekkeita ja osin asutusvaikutteista lehtoa. Pohjoisin saarekkeista on METSO I -luokan koivuvaltaista lehtomaista kangasta, jolla esiintyy merkittävästi lehtilahopuuta. Lajistoon kuuluu alueellisesti uhanalainen soikkokaksikko. Metsä on potentiaalista valkoselkätikan elinympäristöä.

Eteläinen suurempi saareke on luontotyypeiltään monipuolinen. Valtapuuston muodostavat järeät männyt. Kohteella esiintyy lisäksi kuusta sekä monipuolisesti lehtipuustoa; koivua, pihlajaa, raitaa, tuomea sekä runsaasti kookkaita haapoja. Metsikön länsiosassa kasvaa luontaisesti syntynyttä vaahteraa, ja tämä osa leimikkoa on luonnonsuojelulain suojaama jalopuumetsikkö. Lahopuuta esiintyy useita motteja hehtaaria kohti. Metsikön itälaidalla havaittiin liito-oravan papanoita vanhan haavan juurella. Lisäksi tehtiin havaintoja neljästä muusta valtakunnallisesti uhanalaisesta ja yhdestä silmälläpidettävästä lajista. Myös tämä osa täyttää pääosin METSO I -luokan kriteerit.

Kohteen lajistoa: liito-orava (VU), kuusennokipielus (VU), kantoraippasammal (VU), aarnisammal (VU), nukkamunuaisjäkälä (VU), soikkokaksikko (RT), samettikesijäkälä (NT), jauhehankajäkälä (NT), pikireunakääpä, jauhemunuaisjäkälä, vaahtera.

Esitys

Kohde on hyvin Helmi-ohjelmaan soveltuva arvokkaiden avosoiden, puustoisten soiden ja kangasmetsien muodostama kokonaisuus, jolla esiintyy uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. Luonnonsuojelulaki ja metsäyhtiöiden ratifioima FSC-standardi asettavat osalle kohteesta käyttörajoituksia (*1).

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ja Savo-Karjalan Luonto-Liitto esittävät maanomistajille kohteen tarjoamista Helmi-ohjelmaan.

***

Tietolähteet: maastokäynnit 1.6. ja 9.6.2020

Tämä esitys on laadittu WWF Suomen ja Ilmari Räsäsen säätiön tuella.

*1) Luonnonsuojelulaki velvoittaa säästämään jalopuumetsiköksi laskettavan alueen. Suomen FSC-standardi velvoittaa säästämään uhanalaisten lajien esiintymät, ojittamattomat suot, runsaslahopuustoiset osat sekä monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elävät puut kohdan 6.3.2.2 mukaisesti.

 

Joensuussa

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry
Savo-Karjalan Luonto-Liitto ry