Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Lieksan kaupungille Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ luonnoksesta

Pielinen Kolin edustalla. Kuva Kari Antikainen

Yleistä

Tässä kaavaluonnoksessa varataan suuri määrä alueita, joista osa on pinta-alaltaan hyvinkin suuria, niin sanotuiksi reservialueiksi. Uudet mahdolliset laajentumisen alueet on osoitettu värireunuksin ja kirjainmerkinnöin, jotka osoittavat maankäyttömuodon. Reservialuevarauksia on osoitettu myös täydentämään pitkän aikavälin rakennetavoitteita. On selvää, että kaavan toteuttaminen tulee kestämään näillä alueilla kauan. Metsäalueille kohdistuva reservialuevaraus johtaa siihen, että metsälaki ei ole näillä alueilla enää voimassa kun kaava tulee lainvoimaiseksi. Alueilla, joilla metsälaki ei ole voimassa, maanomistaja ei voi saada kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaista tukea esimerkiksi monimuotoisuuden suojeluun tai taimikon hoitoon.

Reservialuevarauksien tulee perustua tarkkaan harkintaan ja alueiden luontoarvot tulee selvittää ennen kuin alueita varataan.

Taajama-alueen laajentaminen Ylä-Kolintien ja Jerontien risteyksen tienoille, Ukko-Kolin länsirinteeseen, on alueen käyttötavoitteet huomioiden kestämätöntä. Uudet mahdolliset laajentumisen alueet tulisi osoittaa Kolin kylältä Ahmovaaran ja Loma-Kolin suuntaan. Kun kansallispuiston rajalle ohjataan lisärakentamista monessa paikassa (kylä, satama, UkkoKoli) nousevat haitalliset reunavaikutukset luontoarvojen kannalta hyvinkin suuriksi. Mittavia maanrakennustöitä vaativa rakentaminen on uhka myös maisemalle. Kuten kaavan asiakirjoissa todetaan useaan otteeseen, liikutaan hyvin herkässä luonnonympäristössä. Tämän tulee konkretisoitua kaavan sisällössä.

Kansallismaisema

Kolin kohdalla kansallismaisema on nähtävä laajana, ei vain vaarojen lailta näköalapaikoilta avautuvana maisemakuvana, vaan myös Kolille eri suunnista saapuessa avautuvina näkyminä.  Tärkeää on se, mikä näkyy Kolille ja miten Koli näkyyympäristöön. Matkailun kannalta tärkeitä ovat teiden tulosuuntien näkymät. Näillänäkymäalueilla tehtävä rakennustoiminta näkyy kauas, esimerkiksi

Yläkolintien massiiviset rakennussuunnitelmat tulevat näkymään häiritsevästi jo Ahmovaaran suunnasta tultaessa. Ukko-Kolilta, tärkeimmältä näköalapaikalta katsottuna suunnittelualueen kaukonäkymä ulottuu Loma-Kolin alueelle. Kaavaluonnoksessa esitetyt rakentamisen alueet ja varatut reservialueet tulevat näkymään haitallisesti maisemassa ja uhkaavat koko kansallismaiseman säilyvyyttä.

 Kohdekohtaista tarkastelua

Satamavaraus (LS Satama-alue) Purnulahden pohjukassa on erikoinen. Aluevaraus mahdollistaa monipuolisen rakentamisen polttoaineen jakelupisteineen. Kolin sataman lähimmät venepaikat sijaitsevat vain noin 400m:n etäisyydellä ja tämä satama tarjoaa jo monipuoliset palvelut. Purnulahti on matala, syksyisin lähes vedetön, ranta- ja vesiluontotyypeiltään monimuotoinen lahdelma. Ruoppaus satamaksi olisi peruuttamaton menetys luonnon kannalta. Purnulahden LS-aluevaraus tulee poistaa kaavasta.

Pielisen ranta-alue Purnuniemestä Merilänrantaan on varattu kattavasti rakentamisen (RM) reservialueeksi. Ranta-alueen osalta tulee tarkastella myös muita maankäyttötarpeita.

Käränkälammen pohjoispuolelle Pielisen rantaan on osoitettu lentoliikenteelle mahdollisesti soveltuva reservialue (LL-res). Turvallisuus-, melu-, maisema- ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen aluevaraus on syytä poistaa.

Lahnalammen eteläpuolelle sijoittuvat rakentamisen reservialueet ovat osin rakentamiselle heikosti sopivassa maastossa (Lahnajoki-Lahnajoenniitty).

Sutkanvaaran etelärinteelle osoitetut reservialueet tulevat aiheuttamaan toteutuessaan maisemahaittaa, niin lähi- kuin kaukomaisemaan.

Lahnalammentien peltoalueet on merkitty pääosin MA-merkinnällä (maisemallisesti arvokas peltoalue). Peltoalueet reunavyöhykkeineen ovat arvokkaita myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Peltoalueilla havaittiin muun muassa 9 ruisrääkkää, satakieli ja pensassirkkalintu (lähde: luonnonsuojelupiirin linnustokartoitus vuodelta 2020). Peltoalueita ei tulisi varata rakentamisen reservialueiksi. 

Luontoselvitys

Tulevaisuuteen tähtäävä alueidenkäytön suunnittelu edellyttää kattavaa tietoa kaavaalueen luontoarvoista luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa ja edistämisessä.

Tämän kaavaluonnoksen luontoselvitys ei ole maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tasolla. Luontoselvityksen puutteet kohdistuvat erityisesti linnustoselvitykseen.

 

Joensuu ja Lieksa 17.3.2021
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry
Lieksan Luonnonystävät ry

Lausunto Juuan kunnalle Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ luonnoksesta