Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Täydennys esitykseen tur­vey­rit­tä­jil­le korvaavista työpaikoista

Täydennys Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin esitykseen turveyrittäjille sopivista korvaavista työpaikoista

Ennallistamishakkuista lisätyötä ja maanomistajatuloja

Useimmilla ennallistamiskohteilla on ojituksista hyötynyttä puustoa. Yleensä kyse on rämemänniköistä. Puuston kasvu on kuitenkin jäänyt niin vähäiseksi, että puuston hakkuu ei ole taloudellisesti kannattavaa, johtuen usein haastavista korjuuolosuhteista. Kasvun parantamiseksi joillain kohteilla voisi tulla kyseeseen kunnostusojitus ja ehkä tuhkalannoituskin. Mikäli niidenkin hyödyt arvioidaan kannattomaksi tai maanomistaja ei enää ole halukas ojituksiin, niin silloin jatkovaihtoehtona on suon ennallistaminen ja siihen liittyvä ennallistamishakkuu. Mikäli ennallistamiselle löytyy ulkopuolinen rahoitus, niin hakkuusta kertyvät lisätulot jäävät maanomistajalle ja hakkuu-urakoitsija saa lisätöitä muuten kannattamattomasta leimikosta.

Ennallistamishakkuiden periaatteena on eri vahvuisina tehtävä harvennushakkuutyyppinen toteutus ja pienaukotus tai jopa lähes avohakkuuta muistuttava ennen ojitusta vallinneen lähtötilanteen jäljittely. Hakkuissa säästetään osa puustosta, jotta suolla pystytään säilyttämään myös puuston hiilivarastoa, mikäli edes osalla puustosta on selviämisen mahdollisuus veden noustessa. Myös maisemallisesti merkittävää puustoa säästetään. Puustoa kuitenkin poistetaan kaikilta osin siinä määrin kuin on tarpeellista suon ennallistumisen ja ennallistamistyön teknisen toteutuksen kannalta.

Osalla ennallistamiskohteilla puuston määrä on niin vähäinen, että ennallistamisessa kaadettavaa puustoa kannattaa jättää suolle lisäämään alueen hiilivarastoa ja luonnon monimuotoisuutta. Puustoisemmilla kohteilla ennallistamishakkuista kertyvä puumäärä on kuitenkin niin suuri, että se on maanomistajan kannalta taloudellisesti hyödyllistä korjata myyntiin. Näissä tapauksissa myyntituloista saatava taloudellinen hyöty voidaan nähdä maanomistajalle taloudellisena kannustimena siitä, että sallii ennallistamistoimet suoalueellaan.

Kiteen Juutinsuon tammikuussa 2021 alkaneet ennallistamistyöt hyvä esimerkki myönteisistä työllisyysvaikutuksista ja hyödyistä maanomistajalle. Suon ennallistamishakkuut kestävät koko talven ja niistä kertyy huomattava määrä pienikokoista rämemäntyä. Hakkuussa pyritään jäljittelemään 1940 -luvun ilmakuvan mukaista Juutinsuon alkuperäistä lähes puutonta tilaa. Tämän pohjalta tehdyn hakkuusuunnitelman mukaisesti hyvin avoimeksi hakattavalta osalta poistetaan 65-90 % puustosta. Sen sijaan alueella virtaavien, töissä ennallistettavien lähdevaikutteisten norojen varsille jätetään puustoiset suojavyöhykkeet.

Tässä tapauksessa ennallistamisen hyödylliset vaikutukset ilmastonmuutoksen torjunnan, suoluonnon monimuotoisuuden edistämisen ja vesiensuojelun kannalta olivat keskeisiä asioita, jotka vaikuttivat maanomistajien päätökseen. Ennallistamishakkuista koituu maanomistajille myös taloudellista hyötyä.

Suon ennallistamistyöt ovat myös päässeet käyntiin. Suolla työskentelee kolme konetta ja kolme kuljettaa. Talvitöiden työllisyysvaikutukseksi arvioidaan 4,5 henkilötyökuukautta. Työt tulevat jatkumaan myös kesäkaudella, joten ennallistamisen työllisyysvaikutukset tulevat edelleen kasvamaan merkittävästi.

 

Joensuussa
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry

Varsinainen esitys tur­vey­rit­tä­jil­le sopivista korvaavista työpaikoista