Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Koli-Ahmovaara osayleiskaavan tavoitteeksi on otettu tulevaisuuteen tähtäävä alueiden käytön suunnitelma. Pidämme tätä tavoitetta hyvänä. Näin saavutetaan kaavoituksen tärkein tavoite, todellinen maankäytön ohjaus. Usein tyydytään kaavoitukseen, jossa todetaan vain alueen nykyinen tilanne, jolloin maankäytön kaavallinen ohjaus jää olemattomaksi.

Yleistä

Pidämme hyvänä ratkaisuna sitä, että Juuan ranta-alueet otetaan mukaan kaavoitukseen kokonaisuutena.

Kolin alueen ongelmaksi on muodostunut sirpaleinen kaavoitus, jossa kaavoja laaditaan yhden tarpeen pohjalta. Näin menetellen ei pystytä hallitsemaan kokonaiskuvaa ja -tarvetta. Pienialaiset asemakaavat ja ranta-asemakaavat eivät mahdollista tulevaisuuteen tähtäävää maankäytön suunnittelua. Maankäytön ohjauksen tulee perustua tältäkin osin yleiskaavaan. Kolin alueella tulisi pidättäytyä asemakaavojen laadinnasta ja odottaa tämän osayleiskaavan maankäytön ohjausta. Tulevaisuuteen tähtäävä alueidenkäytön suunnittelu edellyttää kattavaa tietoa alueen luontoarvoista sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimista.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri haluaa muistuttaa, että tällä kaavaalueella tarvitaan huomattavaa luontoselvitysten täydennystä.

Suunnittelualue

Juuan kunnan puolella kaava-alue kattaa Savijärven eteläisen rannan. Maankäytön ohjauksen kannalta ja vaikutusten arvioinnin näkökulmasta tulisi koko Savijärvi ottaa mukaan kaava-alueeseen. Eteläisen ranta-alueen rakentamisen vaikutukset ja välilliset vaikutukset kohdistuvat koko järven alueelle.

Emätilatarkastelu ja -mitoitus

 Juuan kunnan puolella Ahmovaarassa kaava-alue rajautuu vesistöön. Rakennuslupien myöntäminen ranta-alueilla edellyttää emätilatarkastelua ja rantaviivan mitoittamista. Kaavatyön yhteydessä laaditaan rantarakentamisoikeuden mitoitusnormit ja kiinteistökohtainen rakennusoikeuslaskelma. Tässä yhteydessä olisi hyvä tuoda osallisille esille se, että lopulliseen kiinteistökohtaiseen rakennusmitoitukseen vaikuttavat myös alueen luonnonolosuhteet. Lähtökohtana on maanomistajien tasapuolinen kohtelu, mutta siitä voidaan poiketa, jos luonnonolosuhteet sitä vaatii.

 Aikaisemmin laaditut selvitykset

 Tässä suunnitelmassa todetaan, että osayleiskaavatyön lähtötietoina käytetään lueteltuja aiemmin laadittuja selvityksiä. On huomioitava, että kaikki mainitut selvitykset eivät sijoitu tälle kaava-alueelle. Esimerkiksi Lieksan Hattusaaren alueen rantaosayleiskaavan linnustoselvitys (Harri Kontkanen, 19.7.2016) sijoittuu tämän kaava-alueen ulkopuolelle.

Luontoselvitykset

 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin näkemyksen mukaan on selvää, että tällä kaava-alueella tarvitaan huomattavaa luontoselvitysten täydennystä. Osalla kaavaalueesta ei ole aiempaa selvitysaineistoa. Esimerkiksi Juuan kunnan puolella Ahmovaaran alueelta ei ole tehty selvityksiä. Luontoselvitykset tulee kohdentaa erityisesti ranta-alueille, suojelualueiden ympäristöön ja alueille, joilla maankäytön muutokset ovat todennäköisiä. Viitattu Hattusaaren linnustoselvitys on hyvä esimerkki laadukkaasta selvityksestä.

Luontoarvojen turvaamiseksi tulee tarvittaessa käyttää oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan sisältyviä rakentamis- ja toimenpiderajoituksia sekä suojelumääräyksiä.

 

Joensuussa 29.1.2021
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry