Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Aloite Joensuun Tuupovaaran Kuut­ti­lam­men­pu­ron suojelemiseksi Helmi -eli­nym­pä­ris­tö­hank­keel­la

Kuuttilammenpuron suojeluesitys on täydennys aloitteeseen Joensuun Kyhönsuon suojelemiseksi Helmi -elinympäristöhankkeella (27.2.2020).

 

Perustiedot

Suojeluun esitettävä Kuuttilammen puron osa sijaitsee Joensuun Tuupovaaran Luutalahdessa pääosin kiinteistöillä 167-431-8-8 (UPM -Kymmene Oyj) ja 167-426-22-0 (Tornator Oyj). Rajaus ulottuu myös kahdelle yksityismaan kiinteistölle. Rajaukseen sisältyy myös tien 4980 itäpuolinen osa Petralammesta Öllölänjärveen laskevasta Petrapurosta. Rajauksen pinta-ala on 24,5 ha. Puronvarsi sijaitsee Kyhönsuon länsipuolella ja täydentää eritysesti korpien osalta Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin aiempaa esitystä Kyhönsuon suojelusta. Pääosa Kyhönsuon suojeluesityksestä sijaitsee myös UPM Oyj:n kiinteistöllä 167-431-8-8 ja osa Tornator Oyj:n kiinteistöllä 167-426-22-0. Kuuttilammenpuron rajaus on itäosassa lähimmillään noin 300 metrin päässä Kyhönsuon esityksen rajauksesta.

Kohteen kuvaus

Pääosa kohteesta on vesitaloudeltaan luonnontilaista ja puustoltaan monimuotoista, lahopuista puronvarsikorpea. Korpityypeistä valitsevana on kangaskorpi (VU). Muita alueen korpityyppejä ovat metsäkortekorpi (EN), ruohokorpi (EN), varpukorpi (mustikkakorpi) (EN) ja sarakorpi (EN). Alueen keskiosassa sijaitsevan kalliojyrkänteen kohdalla puronvarressa on saniaisten reunustamaa lehtokorpea (EN).  Alueen länsiosassa UPM:n Oyj:n kiinteistöllä on edustava pohjavesivaikutteinen lettokorpi (CR). Korven monimuotoiseen lajistoon kuuluvat mm. vilukko (RT 2b), herttakaksikko (RT, 2b), hentosara (NT, RT, 2b) ja luontoarvoja osoittavat kultasammal, rassisammal, heterahkasammal ja lettoväkäsammal.

Karttaan merkittyjen kalliojyrkänteiden välisellä osalla, Tornator Oyj:n kiinteistöllä on lahopuustoltaan edustavin osa korpialuetta.

Alueen länsiosassa on rämejuotti, missä on tupasvillarämettä (VU), sararämettä (EN), lyhytkorsirämettä (VU) ja isovarpurämettä (VU). Alueen keskiosassa on pieni suolampi, jota reunustaa saraneva (VU). Lampeen laskee kartoituksen aikaan lähes kuivana ollut lähdenoro. Lähde on merkitty kartoille.  Puroon laskee norouoma sekä alueen etelä- ja pohjoispuolelta. Alueen itäosassa on tihkupinta-alue. Alueella on myös pienialainen pajuluhta (LC).

Kartoituksessa havaittiin kahdeksan uhanalaista ja kuusi silmälläpidettävää lajia sekä myös useita luontoarvoja osoittavia lajeja: aarnisammal (VU), kantoraippasammal (VU), pyy (VU), hentoneulajäkälä (NT, RT, 2 b), hentosara (NT, RT 2b) vilukko (RT, 2b), harajuuri (RT 2b) herttakaksikko (RT 2b), kuusenhäivelö (NT), jauhehankajäkälä (NT), samettikesijäkälä (NT) korpiluppo (NT) sekä luontoarvolajit pallopäärahkasammal, kultasammal, rassisammal, lettoväkäsammal ja heterahkasammal.

Lisäksi lintulajeista alueella alkukesän 2020 aikana on havaittu mm. laulava sinipyrstö lettokorpea reunustavassa rinteessä ja metso lahopuustoisimmalla korpiosalla.

Esitys

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri esittää maanomistajille kohteen tarjoamista Helmi-ohjelmaan yhdessä samoilla kiinteistöllä sijaitsevien Kyhönsuon osien kanssa, joita piiri esitti maanomistajille tarjottavaksi helmi -ohjelmaan 27.2. 2020

 

Joensuussa, 30.8.2020
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry

Tietolähteet

Maastokäynti 17.7.2020 (Joni-Matti Kusmin, Annamari Markkola ja Arvo Ohtonen) ja lisätietoja maastokäynneiltä 31.5. 2020 ja 7.7.2020 (Arvo Ohtonen), Suotyyppien uhanalaisuus on luontotyyppien uhanalaisuus arvion (2018) mukaisesti Etelä-Suomen osalta: LC=elinvoimainen, VU=vaarantunut, EN=erittäin uhanalainen, CR=kriittisen uhanalainen.

Tämä esitys on laadittu Jäkkilän perinnemaisemayhdistys ry:n sekä WWF Suomen ja Ilmari Räsäsen säätiön tuella.