Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1. vaiheen OAS:sta

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri pitää merkittävänä parannuksena tulevassa vaihemaakuntakaavaprosessissa sitä, että luonto- ja ympäristöjärjestöjen varsinaisten jäsenten määrä on ohjausryhmässä kaksi entisen yhden sijaan. Ympäristöjärjestöjen osaaminen tulee huomioida erityisesti luonnonvaroja, luontoa ja ympäristöä koskevassa kaavatyössä. Täysipainoinen osallistuminen maakuntakaavatyöhön vaatii vapaaehtoisilta merkittävää panostusta.

Arvokkaiden soiden suojelu ja turvetuotantoon varattujen soiden käsittely on tärkeää käsitellä maakuntakaavassa erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen, suoluonnon monimuotoisuuden sekä vesiensuojelun näkökulmasta. Piiri odottaa, että vaihemaakuntakaavaprosessin alussa käydään kattava keskustelu osallisten kesken kaavan tavoitteista. Keskusteluun tulisi osallistaa luottamushenkilöt, viranomaiset ja muut keskeiset tahot.

Meneillään olevaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyen vaihekaavassa tulisi ennakoida ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen sekä ekologisten yhteyksien tavoitteita. Kokonaismaakuntakaavaan ei merkitty ekologisia yhteyksiä osoittavia kaavamerkintöjä. Tämä puute voidaan korvata soiden osalta tässä kaavavaiheessa.

Piiri toivoo, että maakuntakaavan vaikutustenarviointia kehitetään edelleen tässä vaihekaavassa. Vaikutustenarvioinnissa tulisi luopua kokonaisvaikutusten kuvaamiseen käytetystä taulukosta ja kehittää sen sijaan vaikutustenarviointiin indikaattoreita, jotka kuvastavat nimenomaan kaavan toteutuksen vaikutuksia.

Joensuussa 26.6.2020
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1. vaihe Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilla.