Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Kevätkokouksen julkilausuma luonnonvarojen kestävästä käytöstä

Pohjois-Karjalassa tulee ennakoida toimia ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuskadon hillitsemiseksi

Pohjois-Karjala ei näyttäydy ympäristö- ja luonnonsuojelukysymyksissä useinkaan hyvässä valossa valtakunnallisesti. Vaikka maakunnan luontoa arvostetaan ja runsaat luonnonvarat nähdään valttikorttina, on luonnonvarojen kestävä hallinta vielä hakoteillä. Sen on viimeisimmäksi osoittanut käynnissä oleva maakuntakaavaprosessi, jossa esitettyjä ekologisia vyöhykkeitä vastaan nousi, tai nostatettiin, valtaisa vastustus. Pohjois-Karjala ei ollut vielä valmis astumaan tulevaisuuteen kestävänä maakuntana.

Piiri vaatii alueellisia ja paikallisia viranomaisia ja poliitikkoja kantamaan vastuuta niistä vaikeista ympäristönsuojelun kysymyksistä, joita meillä on edessä lähitulevaisuudessa. Viranomaisilla ja poliitikoilla täytyy olla vahvuutta ottaa suunta tilanteessa, jossa monet reagoivat liian hankalasti hahmotettaviin tulevaisuuden uhkakuviin joko sivuuttamalla, kieltämällä tai ahdistumalla.

Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai luonnon monimuotoisuuden vaalimista ei voida enää sivuuttaa. Eikä niitä voida myöskään lisätä korulauseiksi alueellisten ohjelmien, luonnonvarasuunnitelmien tai kaavojen vaikutustenarviointiin. Viherpesun aika on ohitse, silloin kun luonto on näyttänyt, mikä on tulos nykyisistä toimistamme.

Maakunnassa voitaisiin ennakoida tulevaa kehitystä ottamalla myös huomioon paikallisten ihmisten mahdollisuudet luonnonläheiseen, hyvään elämään, joka olisi myös ilmaston kannalta kestävää. Ilmastonmuutostyössä voitaisiin luoda pohjaa sellaiselle oikeasti kestävälle luonnonkäytölle, jonka myös paikalliset ihmiset olisivat valmiita hyväksymään.

Ilmastomuutoksen hillitsemiseen tähtäävissä toimissa edessä on moniulotteiset maankäytön ja metsätalouden kysymykset hiilinielu- ja hiilivarastoratkaisuineen. Metsätaloudessa ja alueidenkäytössä nivoutuvat yhteen ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden suojelu. Näitä ei voida tarkastella enää irrallisina kokonaisuuksina, vaan ne molemmat tulee olla mukana kaikessa metsiin, soihin, vesistöihin ja rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa. Metsätalouden keinoin voidaan merkittävästi vaikuttaa siihen, toimiiko luonto päästölähteenä vai nieluna. Kuten viimeisin luontotyyppien uhanalaisuusselvitys osoitti, emme ole myöskään kyenneet nykyisillä suojelukeinoilla pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden katoa.

Nopein keino hillitä kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä on turvata hiilivarastot, joita Pohjois-Karjalan soissa ja metsissä on runsaasti. Uusien turvetuotantoalueiden avaamiseen varautuminen tässä tilanteessa on erittäin vastuutonta. Biotaloudesta, johon Pohjois-Karjalan maakuntakin nojaa, ei voida puhua kestävänä niin kauan kun alueelliset ja paikalliset toimijat eivät ole valmiita sitoutumaan luonnon monimuotoisuuden ja hiilivarastojen suojeluun käytännön toimissa.

Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin kevätkokous

Karjalainen julkaisi asiasta uutisen 27.4.2019 ”Uusien turvealueiden avaaminen vastuutonta”  (maksumuurin takana).