Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Kevätkokouksen julkilausuma maakuntien tulevista tehtävistä

Tulevien maakuntien hallinnon valmistelu on käynnissä, vaikka maakuntalainsäädäntöä vielä odotellaan. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri peräänkuuluttaa luonnon- ja ympäristönsuojelun ja näiden edistämistoimien vankkaa asemaa tulevassa maakuntahallinnossa.

Ympäristöministeriön on ohjeistanut valmistelua tulevien maakuntien luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämistehtävissä. Edistämistehtävät kuulostavat monen korvaan kovin epämääräisiltä, eikä näitä ole julkisuudessakaan juurikaan puitu. Vaarana on, että maakunnat (puoluepoliittisin kokoonpanoin) päättävät näiden tehtävien asemasta ja painoarvosta sekä resursoinnista maakuntahallinnossa muiden kehittämis- ja elinkeinotehtävien kustannuksella puutteellisesti.

Edistämistehtäviin kuuluvat mm. ennakollinen yhteistyö Luovan ja muiden sidosryhmien kanssa, luonnonsuojelualueiden perustamiseen tähtäävät tehtävät, monenlainen viestintä ja tietoisuuden lisääminen ympäristöasioissa, luontoinventoinnit ja tietovarat, ympäristön ja luonnonarvojen huomioiminen alueidenkäytössä sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja kestävän käytön tavoitteiden integroiminen aluekehitystyöhön sekä paljon muuta. Työnsarka on laaja ja erittäin tärkeä. Maakunnilla on nykyisessä työkalupakissaan käytössä maakuntaohjelma ja sen kautta ohjautuva hankerahoitus, maakuntakaava, sektoriohjelmat sekä valtava vaikutusvalta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa säännöllisissä tapaamisissa ja yhteistyötehtävissä. Maakunnilla on uudistuksessa mahdollisuus ottaa nämä olemassa olevat työkalut sekä uuden maakunnan tuoma lisäresurssi nykyisistä ELY-keskuksista käyttöön luonnon- ja ympäristön suojelun edistämiseksi, niin ettei näitä tavoitteita aseteta alisteisiksi muulle elinkeinotoiminnan edistämiselle ja luonnonvarojen hyödyntämiselle. Luonnosta elävä ja sitä hehkuttava Pohjois-Karjala tarvitsee selkärangakseen todellisen vastuullisen ympäristöhallinnon.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ei ole kutsuttu millään lailla mukaan ympäristöä koskevaan valmistelutyöhön, vaikka olemme useassa yhteydessä ilmaisseet mielenkiintomme osallistua valmisteluun. Tulevan maakunnan tilanteesta vähäiset tiedot tulevat ELY-keskuksen neuvottelukunnan kokouksista. Sote-asioissa maakunnassa on menty etunojassa, mutta ympäristöasioissa samanlaista innokkuutta ei ole toistaiseksi löytynyt. Valtakunnallisessakin keskustelussa ympäristöasiat on nähdäksemme tarkoituksella haudattu sote-keskustelun varjoon.

Yhä useampi muutoksessa oleva tekijä voi vaikuttaa siihen, että paikallistason konflikteille on jatkossa olemassa enemmän syttymismaaperää. Näistä esimerkkeinä yleisen edun poistaminen ympäristöhallinnosta, maakuntakaavan entistä strategisempi luonne, biotalouden voimistuminen, luonnonsuojelumäärärahojen jatkuva heikkeneminen ja luonnon monimuotoisuuden kato sekä ilmastonmuutoksen eteneminen.

Toivomme, että tulevan maakunnan luonnonsuojelun edistämistehtävät pitävät sisällään myös jotain konkreettista, eikä maakunta ole pelkästään vain varsinaisen Luovassa toteutettavan luonnonsuojelun epämääräisenä tukena, vaan, että tuleva maakunta ottaa vakavasti luonnonsuojelualueiden ulkopuolisen luonnon  huolestuttavan ekologisen tilan ja huolehtii luonnon monimuotoisuuden suojelun, edistämisen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän huomioimisesta kaikessa maakunnan vastuulla olevasta alueidenkäytössä ja muussa kehittämistyössä ja rahoituksessa.

Myös tulevan Luova-viraston henkilöstön rekrytointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, niin että jos esitetty yleisen edun valvonnan yksikkö jää pois koko virastosta, tulee Luovassa olla varmistettuna monipuolinen ja osaava henkilöstö, jolla on riittävät resurssit, ja joka kykenee laaja-alaisesti arvioimaan hankkeiden, lupien ja ohjelmien yleisen edun mukaisuutta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri vaatii, että ympäristötehtävien hoitamiseksi muodostetaan Pohjois-Karjalassa oma vastuualueensa, eikä sitä tule laittaa alisteiseksi muulle elinkeinotoiminnalle tai luonnonvarojen hyödyntämiselle. Pohjois-Karjalassa on mittavat luonnonvarat, jotka halutaan valjastaa taloudelliseen hyötykäyttöön, tämän vastapainona tulee tehdä eteenpäin katsovaa ympäristöpolitiikkaa, jolla pidetään huoli luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta myös suojelualueverkoston ulkopuolella sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen huomioimisesta kaikilla hallinnon tasoilla sekä elinkeinoelämän edistämisessä.

27.4.2018
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin kevätkokous