Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Valitus Rääkkylän kunnan osay­leis­kaa­va­pää­tök­ses­tä

Rääkkylän kunnan osayleiskaavapäätös (Rääkkylän kunnanvaltuuston päätös § 34  7.11.2016) on kumottava ja kaava-asia palautettava uudelleen valmisteluun.

Perusteet

Kaava-alueen rajaus

Oriveden kaavoitettava alue on jaettu kahtia. Nyt hyväksytyt alueet ovat kaavoittajan mukaan etäällä saimaannorpan pesistä ja niitä ei ole mainittu ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausunnoissa saimaannorpalle keskeisinä alueina. Myöhempään käsittelyyn jää alue, jolla lausuntojen mukaan esitetty mitoitus on saimaannorpan pesien läheisillä manneralueilla liian korkea ja näin ollen kaavaratkaisu saattaa merkittävästi heikentää saimaannorpan elinympäristöjä.

Metsähallituksen lausunnoissa mainittu pienempi mitoitus nykyisten pesien lähellä on välttämätöntä, jotta norpille aiheutuva häirintä ei kohtuuttomasti lisäänny. Metsähallituksen lausunnoissa on vaadittu, että norpan pesäpaikkojen lähellä olisi pienin mitoitus. Kauempana pesistä mitoitus voisi vaiheittain nousta alueen normaaliin mitoitukseen vyöhykkeittäin. Nyt hyväksytty ratkaisu ei tätä salli, sillä hyväksytyllä alueella mitoitus lyödään lukkoon eikä siihen enää voi vaikuttaa, vaikka nyt ulkopuolelle jätetyn alueen mitoitusta muutettaessa tämä nähtäisiin tarkoituksenmukaiseksi.

Nyt hyväksytty ratkaisu jakaa norppa-alueen keinotekoisesti kahtia. Norppa-alueet jäävät liian pieniksi ja varsinkaan norppien vapaata kulkua eteläisen Oriveden ja Pyhäselän välillä ei turvata.

Mielestämme hyväksytyn kaava-alueen rajaus ja kaavakokonaisuuden hyväksyminen paloissa ei ole tarkoituksenmukainen.

Mitoitus

Kaavan mitoituksessa on käytetty vyöhykkeisyyttä (3,5-6 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden). Mitoituksen määrää normaalista (5-6 rp/km) pienentää vain sijainti tiettömässä saaressa (4rp/km). Jos saari on selkävesillä ja saimaannorpan poikaspesään on matkaa alle 10km, mitoitus pienenee enemmän (3,5 rp/km). Rannat tulisi jakaa mitoitusvyöhykkeisiin rakennettavuuden, luonnon- ja maisema-arvojen, kulutuskestävyyden, saarten koon, vesistön sietokyvyn sekä tiestön ja muun rakennetun infrastruktuurin perusteella. Samanarvoisille rannoille tulisi samaa mitoitus. Mitoitusta ei ole pienennetty mannerrannoilla, joille luontoselvityksen mukaan ei suositella rakentamista lainkaan tai vain rajoitetusti. Näillä alueilla on erityisiä luonto- ja maisema-arvoja ja ne ovat luonto- ja maisema-arvollisesti herkkiä alueita.

Lisäksi mitoitusrantaviivaa on kyseenalaisesti ”venytetty” ottamalla mukaan myös heikosti ja erittäin huonosti rakennettavat soiset ja ruovikoituneet rannat, jotka antavat saman rakennusoikeuden kuin järven hyvin rakentamiseen soveltuvat rannat (kaavaselostus sivu 14 taulukko 2). Tällaisia rantoja on noin 20 km.

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu

Kiteen puoleisella Orivedellä rantaosayleiskaavassa rannat on jaettu mitoitusvyöhykkeisiin mm. luonto- ja maisema-arvojen perusteella. Maanomistajien tasapuolista kohtelua ei ole se, että saman järven eri osissa hallinnollisesta kuntarajasta riippuen käytetään erilaista mitoitusta saman arvoisilla rannoilla.

Kiteen puoleisen Oriveden kaavassa rantojen heikko tai erittäin huono rakennuskelpoisuus otettiin huomioon mitoitusrantaviivaa vähentävänä tekijänä.

Maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti, kun saman arvoisille rannoille eri puolilla kaava-aluetta tulee sama rakennusoikeus.

Johtopäätös

Hyväksytyssä kaavassa on norppa-alueilla edelleen liian suuri mitoitus. Kaavassa ei myöskään ole otettu huomioon norpan toivottua runsastumista ja levittäytymistä vanhoille ja uusille alueille. Kaavan hyväksyminen osa-alueittain ei mahdollista riittävän laaja-alaista tarkastelua norpan suojelussa. Esimerkiksi Orivedelle asetetut kalastusrajoitusalueet ulottuvat Liperinsalon pohjoispuolelle ja Pyhäselälläkin aina Pyhäsaaren tasalle. Kyseiset rajoitusalueet kattavat koko tämän kaava-alueen ja ne osoittavat osaltaan riittävän laaja-alaisen tarkastelun tason. Kaavan tulee edistää norpan suojelun tavoitteita. Tämä kaavaehdotus luo uusia uhkia norpan suojelulle. Mielestämme kaavaehdotus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain rantaosayleiskaavalle asetettuja sisältövaatimuksia.

Kiteellä 8.12.2016
Keski-Karjalan Luonto ry

Joensuussa 8.12.2016
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

Liitteet:
liite 1. Rääkkylän kunnanvaltuuston päätös §34 7.11.2016 ja valitusosoitus

Lausuntomme kaavaprosessin aikaisemmissa vaiheissa:
liite 2. Lausunto Oriveden rantaosayleiskaavaluonnoksesta 20.9.2013
liite 3. Lausunto Oriveden rantaosayleiskaavaehdotuksesta 28.2.2015
liite 4. Lausunto Oriveden rantaosayleiskaavaehdotus II_sta 8.2.2016