Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Muistutus pikkusinisiiven esiintymispaikan turvaamisesta Kontiolahden Soralan kaava-alueella

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri haluaa muistuttaa erittäin uhanalaisen pik­kusinisiiven (Cupido minumus) esiintymispaikan turvaamisesta Kontiolahden kunnan Lehmon asemakaavan Soralan alueen muutoksessa ja laajennuksessa sekä kaavan toteutuksessa.

Kaava on ollut nähtävillä 29.9.-31.10.2016, mutta Kontiolahden luonnonystäviltä tai Suomen luonnon­suojeluliiton Pohjois-Karjalan piiriltä ei pyydetty lausuntoa.

Pikkusinisiipi on luonnonsuojelulain 46 §:n 1 momentin erityisesti suojeltavien lajien listalla ja se on uhanalaisluokitukseltaan erittäin uhanalainen. Pikkusinisiipi on vanha suomalainen laji, jonka kanta on taantunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Suomen perhostutkijain seuran tiedonannon mukaan Suomessa on enää kaksi elinvoimaista pikkusinisiipiesiintymää, josta Kon­tiolahden Soralan alueen esiintymä on merkittävämpi (Reima Leinonen 16.11.2016). Biologi Mi­ka Pajarin viime kesänä tekemässä inventoinnissa alueella havaittiin noin 400 pikkusinisiipiyksi­löä (LIITE 1 ja LIITE 2).

Kaavaselostuksessa mainitaan pikkusinisiipi, jota varten kaava-alueelle on aiemmin perustettu kaksi hyvin pienialaista suojelualuetta. Nämä suojelualueet kattavat vain mitättömän pienen osan esiintymästä eivätkä ne tule takaamaan pikkusinisiiven esiintymispaikan säilymistä. Päin­vastoin kaavan mukainen rakentaminen tulee merkittävästi heikentämään esiintymän elinvoi­maisuutta ja uhkaamaan koko esiintymän olemassaoloa. Kaavan mukainen asuntoalue kattaa suurimman osan esiintymästä. Kaavan laatimisen yhteydessä esiintymää ei ilmeisesti ole selvi­tetty. Kaavaselostuksen mukaan sinisiipiesiintymä turvattaisiin noilla kahdella pienellä maa­laikulla. Kaavassa ja kaavaselostuksessa ei ole esitetty mitään muita toimenpiteitä tai suunni­telmaa esiintymän elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Piiri vaatii, että kunta ja ELY-keskus laativat selvityksen, suunnitelman ja tarvittavat kaavamuu­tokset pikkusinisiiven turvaavista toimista. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi kuinka pikkusinisii­piesiintymän elinvoimaisuus varmistetaan rakennustöiden aikana ja asuinalueen virkistyskäy­tössä. Suojeltuja alueita tulee laajentaa ja ne tulee merkitä näkyvästi maastoon jo ennen ra­kennustöiden alkamista.

LIITTEET Biologi Mika Pajarin 31.5.2016 inventointialue ilmakuvassa (LIITE 1) ja karttaku­vassa (LIITE 2) (laskenta-alue merkitty violetilla)

Joensuussa 18.11.2016
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry.

Kananotto on lähetetty Kontiolahden kunnalle ja  Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.
TIEDOKSI
Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö/Esko Hyvärinen
Suomen Perhostutkijain Seura
Suomen Luonnonsuojeluliitto