Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Aloite Haaskakartta -hankkeesta

Aloite Maa- ja metsätalousministeriölle, Ympäristöministeriölle ja Sisäministeriölle Haaskakartta -hankkeen toteuttamiseksi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri esittää alla kuvatun hankkeen käynnistämis- tä suden suojelun edistämiseksi ja susien pihakäyntien vähentämiseksi.

Metsästyslain 37 §:n 3 momentin mukaan susi on Suomessa rauhoitettu laji. Suomen susikan- nan hoitosuunnitelman (Maa- ja metsätalousministeriö 2015) yhtenä tavoitteena on ehkäistä suden aiheuttamia vahinkoja ennalta sekä kehittää ennaltaehkäisyn menetelmiä aktiivisesti. Toistaiseksi Pohjois-Karjalassa ei ole riittävässä määrin etsitty keinoja vahinkojen ennaltaeh- käisyyn.

Yksi merkittävä keino olisi minimoida suden totuttaminen haaskaruokintaan ja sitä kautta vä- hentää pihakäyntejä. Haaskojen käyttö on hyvin yleistä nimenomaan Pohjois-Karjalan ja Kai- nuun maakuntien itäosissa. Haaskanpidon tarkoituksena on houkutella eläimiä ravinnon avulla ruokintapaikalle eläimen valokuvaamiseksi, katselemiseksi tai metsästämiseksi (pienpedot). Su- den ihmisarkuuden on epäilty vähenevän alueilla, joilla on myös suden hyödyntämää haaska- ruokintaa. Suden pihavierailujen ja susivahinkojen estämiseksi haaskaruokinnan hallintaa tulisi kehittää.

Esitetyn hankkeen tavoitteena on tuottaa kattavaa tietoa kaikkien Pohjois-Karjalan maakunnan alueella sijaitsevien haaskojen hallinnan uudelleenarviointiin sekä haaskojen ilmoitus- ja lupa- järjestelyyn. Hankkeessa tarkasteltaisiin sekä luonnonvaraisia eläimiä (ei ilmoitusmenettelyä) että muita haaskaruokintaan käytettäviä sivutuotteita sisältävät (ilmoitusmenettely) haaskat. Hankkeessa kartoitetaan maastossa olevien luvattomien haaskojen määrä ja sijainnit. Hanke edellyttää viranomaisvastuuta muun muassa salassa pidettävän aineiston johdosta (haaskare- kisteri). Hankkeen hyvät käytännöt voidaan laajentaa koskemaan koko maata.

Hankkeen tavoitteet:

  • Kehittää ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä keinoja suden suojeluun – Edistää susiin liittyvien ongelmien hallintaa
  • Edistää susivahinkojen ennaltaehkäisyä
  • Kehittää yhteistyötä viranomaisvalvonnassa

Hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä:

  • Olemassa olevan aineiston koonti (luvalliset haaskat)
  • Laaditaan haaskakortit jokaiselle haaskalle. Haaskakortin tietoja muun muassa: tarkka sijainti, käyttötarve, käyttöaste, luvat sekä käyttöaika
  • Maastokartoitukset, yhteydenotot, tiedotus
  • Luvattomien haaskojen priorisointi jatkotoimenpiteiden tehostamiseksi

Hankkeen yhteistyötahot: eläinlääkintä, kunnan ympäristönsuojelu, Luonnonvarakeskus, poliisi, eläintenkoulutustahot (suden käyttäytyminen)

Joensuussa 16.11.2016
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry.