Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Lieksan kaupungille Teppanalan ranta-asemakaavan luonnoksesta

Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausunnon antamiseen annetusta ajasta.

KAAVA-ASIAKIRJAT

Esitetyt asiakirjat ovat sekavat ja osin myös virheelliset. Erityisesti kaavaselostus sisältää monia epäkohtia, jotka liittyvät kaava-alueen luonnonympäristöön. Kaavaselostuksessa on esitelty ja kuvattu useita sellaisia kohteita, jotka eivät kuulu tähän kaava-alueeseen. Luontoselvitys on sekava ja epämääräinen. Asiakirjat sisältävät myös sellaista lajistotietoa, joka ei sijoitu tälle kaava-alueelle. Osallisten kannalta kaavaselostus on erittäin vaikeaselkoinen kokonaiskuvankin hahmottamiseksi.

Kaavakartassa ja –määräyksissä on esitetty osin ristiriitaiset määräykset merkinnöille luo, upm-ml JA upm. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeällä alueella ei tule ohjeistaa rakentamista, vaan kaavamääräyksessä tulee yksinkertaisesti kieltää rakentaminen, (viit. kaavakartta/ranta-asemakaavamääräykset/10).

LUONTOSELVITYKSET

Linnustoselvitys perustuu kaava-alueen jokaisella kohteella vain yhteen maastokäyntiin.Kun kysymyksessä on rakentamattomat vesistökohteet tätä selvityksen tasoa ei voi pitää riittävänä. Uusi uhanalaisuusluokitus antaa osaltaan myös perusteet lisäselvityksiin.

YLÄ-SIIKAJÄRVEN RAKENNUSPAIKAT/MITOITUS

Tälle rakentamattomalle vesistölle on osoitettu 16 uutta rantarakennuspaikkaa. Rakentamisen määrää tulee tarkastella uudelleen sen jälkeen, kun alueella on tehty linnustoselvityksen täydennys. Järven ainoan pikkusaaren välittömään läheisyyteen osoitetut rakennuspaikat tulee poistaa (kuikan pesintä). Iso-Hovatta ja Viitalampi tulee säilyttää rakentamattomina erämaavesistöinä.

KAAVAN JATKOVALMISTELU

Kaavan ehdotusvaiheen kuuleminen tulee tehdä aikaisintaan maastokauden 2016 jälkeen. Muun muassa luontoselvitysten riittävyyden arvioimiseksi tulee osallisille varata mahdollisuus myös maastossa tapahtuvaan tarkasteluun.

Tammikuussa 2016 julkaistiin Suomen lintujen uusin uhanalaisuusarvio. Uhanalaisten lintulajien lukumäärä kasvoi huomattavasti edellisestä, vuonna 2010 tehdystä arvioinnista. Vuonna 2010 uhanalaisia lintulajeja oli 59, vuonna 2016 peräti 87. Kaavan luontoselvitystä on täydennettävä linnustoselvityksellä myös siten, että se vastaa uusinta uhanalaisuusarviota. Kaavan vaikutukset on arvioitava myös luontoarvot huomioiden. Arviointi tulee tehdä riittävän kattavasti myös lajitasolla, esimerkiksi uhanalaisten ja silmälläpidettävien lintulajien osalta.

Suunnitelma on merkittävässä ristiriidassa myös 2009 tarkennettujen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa. Vuoksen vesistöalue, jonka erämaisia latvaosia suunnittelualue olennaisesti edustaa, on yksi VAT-asiakirjassa mainituista erityisistä aluekokonaisuuksista. Vesistökohtaisessa mitoituksessa on otettava painokkaammin huomioon Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet niin, että alueen erämainen luonne säilyy.

Tämän kaavaluonnoksen asiakirjoista on syytä poistaa asiakirjoihin kuulumaton aineisto ja täydentää kaava-asiakirjoihin kuuluva aineisto riittävien selvitysten pohjalta.

Lieksassa 26.4.2016
Lieksan Luonnonystävät ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry