Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Lieksan kaupungille Kuoran ranta-asemakaavan luonnoksesta

Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausunnon antamiseen annetusta ajasta.

KAAVA-ASIAKIRJAT

Esitetyt asiakirjat ovat epäselvät, puutteelliset ja osin myös virheelliset. Erityisesti kaavaselostus sisältää monia epäkohtia, jotka liittyvät kaava-alueen luonnonympäristöön. Kaavaselostuksessa todetaan, ”Luonto-oloista on kesällä 2013 tehty erillinen selvitys, joka on liitteenä.” Viitatussa liitteessä on lueteltu lintulajeja (taulukko) jotka on selvitetty ja kartoitettu jossain toisaalla, ei tällä kaava-alueella. Viitatussa liitteessä todetaan lisäksi muun muassa ”Linnustosta on laadittu erillinen raportti (Parviainen 2013). Sen keskeisimmät järvikohtaiset suositukset on esitetty ja otettu huomioon myös tässä raportissa.” Viitatun Parviaisen raportin selvitysalue ei kuitenkaan sisällä tätä Kuoran ranta-asemakaavan aluetta. Kaava-asiakirjoihin viitaten voi perustellusti kysyä, että onko tällä kaava-alueella tehty linnustoselvitystä?

Kaavakartassa ja –määräyksissä on esitetty osin ristiriitaiset määräykset merkinnöille luo, upm-ml JA upm. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeällä alueella ei tule ohjeistaa rakentamista, vaan kaavamääräyksessä tulee yksinkertaisesti kieltää rakentaminen, (viit. kaavakartta/ranta-asemakaavamääräykset/10).

SAARIJÄRVEN RAKENNUSPAIKAT/MITOITUS

Tälle pienelle vesistölle on osoitettu 9 uutta rantarakennuspaikkaa. Käytännössä tämä rakentamisen määrä sulkee järven jokamiehen käytöltä. Kun ottaa huomioon rannan luo-alueet, ei rantaa jää jäljelle kuin lyhyt soistunut osuus. Rakentamisen määrää tulee tarkastella uudelleen sen jälkeen kun alueella on tehty linnustoselvitys. Pitkä Hanhilampi tulee säilyttää rakentamattomana.

KAAVAN JATKOVALMISTELU

Kaavan ehdotusvaiheen kuuleminen tulee tehdä aikaisintaan maastokauden 2016 jälkeen. Muun muassa luontoselvitysten riittävyyden arvioimiseksi tulee osallisille varata mahdollisuus myös maastossa tapahtuvaan tarkasteluun.

Tammikuussa 2016 julkaistiin Suomen lintujen uusin uhanalaisuusarvio. Uhanalaisten lintulajien lukumäärä kasvoi huomattavasti edellisestä, vuonna 2010 tehdystä arvioinnista. Vuonna 2010 uhanalaisia lintulajeja oli 59, vuonna 2016 peräti 87. Kaavan luontoselvitystä on täydennettävä linnustoselvityksellä myös siten, että se vastaa uusinta uhanalaisuusarviota. Kaavan vaikutukset on arvioitava myös luontoarvot huomioiden. Arviointi tulee tehdä riittävän kattavasti myös lajitasolla, esimerkiksi uhanalaisten ja silmälläpidettävien lintulajien osalta.

Tämän kaavaluonnoksen asiakirjoista on syytä poistaa asiakirjoihin kuulumaton aineisto ja täydentää kaava-asiakirjoihin kuuluva aineisto riittävien selvitysten pohjalta.

Lieksassa 25.4.2016
Lieksan Luonnonystävät ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry