Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Valitus Liperin Juojärven ja Suurjärven ranta-ase­ma­kaa­vas­ta

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitus Liperin kunnanvaltuuston 17.11.2014 tekemästä päätöksestä koskien Juojärven ja Suurjärven ranta-asemakaavaa (§ 47).

Vaadimme kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista, koska se ei perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9§).

Järjestöjen valitusoikeudesta: MRL 191§ 2 momentin mukaan on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Joensuun seudun luonnonystävät ry. on paikallinen, rekisteröitynyt yhdistys ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. alueellinen, rekisteröity yhdistys. Molempien tarkoituksena on muun muassa luonnonsuojelu. Joensuun seudun luonnonystävien toimialue kattaa Joensuun lisäksi Liperin, luonnonsuojelupiirin toimialue kattaa puolestaan koko Pohjois-Karjalan.

Asian käsittelyn taustaa

Liperin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.11.2014 hyväksynyt Juo- ja Suurjärvien rantakaavan, joka valittajien mielestä on hyväksytty virheellisesti, koska se ei perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin MRL 9§ edellyttämällä tavalla. Valittajat vaativat kaavapäätöksen kumoamista.

Valittajista Joensuun seudun luonnonystävät ry. on jättänyt heinäkuussa kaavan ollessa luonnosvaiheessa huomautuksen Liperin kunnalle kaavan luontoselvitysten riittämättömyydestä (liite 3). Vaikka huomautuksen on kuitattu sähköpostilla tulleen perille kunnan kirjaamoon, sitä ei kuitenkaan mainita laisinkaan kaavan päätösasiakirjoissa (vrt. Liite 4).

Valitusperusteet

Valitusperusteena ovat riittämättömät luontoselvitykset, jotka jakaantuvat kahteen osaan: tehtyjen selvitysten virheelliseen ajankohtaan sekä liito-oravaselvityksen puuttumiseen kokonaan Juojärven osa-alueelta.

Kaavan lausuntomateriaaleista ilmenee, että alueen luontoselvitys on tehty elokuussa (liite 2, s. 4). Liito-oravan esiintymistä ei puolestaan ole tutkittu ollenkaan.

Elokuu on monien lajiryhmien ja luontoarvojen selvittämisen kannalta auttamatta liian myöhäinen ajankohta. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Eläinmuseon ohjeistus, jota käytetään kaikissa lintujen esiintymistä ja parimääriä koskevissa selvityksissä, ohjeistaa laskennat tehtäväksi touko-kesäkuussa hieman lajiryhmästä riippuen. Elokuussa lintujen esiintymisestä ei ole mahdollista enää saada mitään kuvaa. Samaa koskee putkilokasveja, joiden kukkimisaika on elokuussa jo auttamatta ohi.

Liito-oravan osalta Juojärven kaava-alueen metsät ovat suurelta osin lajille hyvin tai erittäin hyvin soveltuvaa elinympäristöä: sekapuustoisia, vähintään 50-vuotiaita metsiä, joissa on mm. runsaasti haapaa. Esimerkiksi pelkästään kolmen Märännönlahden rannalla olevan mökkitontin alueella on heinäkuussa tehdyn maastokäynnin perusteella ainakin 50 kappaletta halkaisijaltaan vähintään 30 sentin paksuisia haapoja. Liito-orava on EU:n luontodirektiivin perusteella ns. erityisesti suojeltava laji, jolle erityisen hyvin soveltuva elinympäristö olisi tullut mielestämme kartoittaa lajin esiintymisen varalta, jos riittävä selvitysten taso olisi kaavahankkeessa haluttu varmistaa.

Varaamme mahdollisuuden täydentää valitustamme asiakirjojen ja valokuvien osalta myöhemmin. Joensuussa 12.12.2014

Joensuussa 13.12.2014
Joensuun seudun luonnonystävät ry
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry


Liite 1. Kunnanvaltuuston oikeaksi todistettu pöytäkirjanote rantakaavan hyväksymistä koskevan pykälän osalta. Otteesta (s. 2) ilmenee myös valitusajan alkamispäivä (25.11.2014, jolloin pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä).

Liite 2. Juojärven ja Suurijärven ranta-asemakaavan kaavaselotusehdotus 2.4.2014 (FCG Suunnittelu ja tekniikka)

Liite 3. Joensuun seudun luonnonystävät ry:n huomautus kaavaluonnoksesta, 11.7.2014.

Liite 4. Kunnasta lähetetty sähköposti siitä, että Joensuun seudun luonnonystävien aikaisempi muistutus kaavasta on saapunut perille.