Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille Pyhäjärven ran­tao­say­leis­kaa­van osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Pidämme erittäin tärkeänä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadintaa Pyhäjärvelle. Kaavan laatiminen oikeusvaikutteisena asettaa kuitenkin erityisen suuria sisältövaatimuksia kaavalle. Kaavoituksella voidaan ohjata ja sovittaa monenlaisia maankäyttötarpeita yhteen ja saavuttaa luonnon kestokyvyn ja ihmisten viihtyvyyden kannalta hyvä lopputulos.

Yleensä yleiskaava ohjaa asemakaavojen laadintaa. Mielestämme on ongelmallista, että samaan aikaan osayleiskaavan rinnalla laaditaan UPM-Kymmene Oyj:n ranta-asemakaavaa osin Pyhäjärven rannalle. Tämä alue on rajattu osayleiskaavan ulkopuolelle. Mielestämme osayleiskaava tulisi laatia ensin. Ranta-asemakaava Pyhäjärven rannalle tulisi laatia tämän jälkeen lainvoimaisen osayleiskaavan sisältövaatimusten mukaisesti.

Hanketta ohjaavat suunnitelmat

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös 15.5.2013 /1684 KHO:2013:91 tulee ottaa yhdeksi suunnittelun lähtökohdaksi. Tuo päätös ja sen ohjaava vaikutus on todettava selkeästi OAS:ssa.

Myös Pyhäjärven asema erityisen arvokkaana vesistönä on todettava. Pyhäjärven luonnonolosuhteiden ja erityiset luontoarvojen ansiosta se kuuluu kokonaan Euroopan unionin Natura –verkostoon ja osin erilaisiin valtakunnallisiin suojeluohjelmiin.

Selvitykset

OAS:ssa todetaan

Suunnittelutyön ja vaikutusten arvioinnin pohjaksi on laadittu luonto- ja maisemainventointi keväällä/kesällä 2006 sekä Natura-arviointi syksyllä 2008.”

Edellä mainitun yleiskaavan selvitysten jälkeen on valmistunut uusi valtakunnallinen lajien uhanalaisuusarviointi (2010). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin vuonna 2008 ja toimenpideohjelma luontotyyppien tilan parantamiseksi laadittiin 2011. Luonto- ja kulttuuriperintöselvitykset tulee kattavasti ja riittävän laajasti täydentää, jotta ne vastaavat nykyistä tilannetta.

Vaikutusten arviointi

Syksyllä 2008 laadittu Natura-arviointi ei enää ole pätevä. Sen perusteet on todettu em. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä puutteelliseksi. Hankkeen vaikutukset on arvioitava uudelleen riittävän laajasti.

Osalliset

Keski-Karjalan Luonto ry ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry ovat aktiivisesti osallistuneet Pyhäjärven alueen kaavoituksen edellisiin vaiheisiin. Haluamme edelleen osallistua kaavan valmisteluun. Keski-Karjalan Luonto ry ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry on syytä lisätä osallisten listalle.

Aikataulu

OAS.ssa esitetty aikataulu on liian kireä. Kaavaluonnos on tarkoitus julkaista tulevana talvena ja kaavaehdotus ensivuoden keväänä tai kesänä. Tällainen aikataulu ei mielestämme anna riittävästi mahdollisuutta osallistua kaavan valmisteluun. Aikataulu ei anna mahdollisuutta arvioida kaavaluonnosta oikea-aikaisten maastotarkastelujen pohjalta ennen kaavaehdotusvaihetta. Jotta kaavaratkaisun vaikutukset luontoarvoihin tulisivat parhaiten arvioiduiksi, maastokäyntejä tulisi pystyä tekemään kevään ja alkukesän aikana niin, että käytettävissä on kaavaluonnosehdotus.

Kiteellä 2.9.2014 Keski-Karjalan Luonto ry
Joensuussa 2.9.2014 Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri