Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kontiolahden pienvesien ranta-ase­ma­kaa­vas­ta

Kommentti Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavaa (ranta-asemakaavan muutos ja laajennus tilojen 60:1 ja 59:7 Puson kylällä).

Kontiolahden Luonnonystävät, Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ja Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys esittävät yhteisenä mielipiteenään kaavahankkeesta seuraavaa:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan osallisiksi mm yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Katsomme, että kunnan luonnonsuojeluyhdistys on myös tällainen yhteisö sellaisten kaavahankkeiden osalta, joihin liittyy luonto- ja ympäristökysymyksiä. Kontiolahden Luonnonystävät olisi syytä osallistaa kaavoitukseen tiedottamalla käsiteltävinä olevista kaavahankkeista. Tästä sovittiin kaavoitusjohtajan kanssa muutama vuosi sitten, mutta tuosta sopimuksesta ja useista muistutuksista huolimatta yhdistys on pidetty kaavahankkeiden ulkopuolella. Tämä ympäristönäkökulman huomiotta jättäminen johtaa usein kaavoituksen myöhäisempien vaiheiden muistutuksiin ja joskus myös valitusprosesseihin. Muissa Pohjois- Karjalan kunnissa luonnonsuojeluyhdistykset on otettu mukaan kaavoitusprosessiin. Luonnonystävät suosittelee myös yleisötilaisuuksia, jollainen mainittiin tämänkin kaavan osallistamismuotona.

Luonnonsuojelupiiri ja lintutieteellinen yhdistys puuttuivat lähes saman kaavan aiemmassa käsittelyvaiheessa luontoselvitysten riittämättömyyteen. KHO:n päätöksellä kaava kumottiin joidenkin rakennuspaikkojen osalta. Tämä uusi kaavan käsittelyvaihe on käytännössä yritys saada nuo aiemmin kumotut rakennuspaikat uudelleen kaavaan. Tavoitteena ei näytä olleen siirtää näitä kumottuja rakennuspaikkoja linnustollisesti kestävämmille paikoille, vaikka vaihtoehtoja olisi ollut.

Kaavaluonnosasiakirjoihin sisältyy kesällä 2013 kohdejärvillä tehty linnustoselvitys. Yhdistysten tiedossa on alueella tehty toinenkin, julkaisematon linnustoselvitys, jossa alue on tutkittu perusteellisemmin. Kaavoitukseen oleellisimmin vaikuttava lintulaji tällä alueella on kuikka. Tarkemmassa selvityksessä on toistuvasti havaittu useampia kuikkareviirejä, varmistettu aiemmin epävarma pesintäpaikka sekä todettu kanahaukan pesä. Kaavoituksen pohjana olevassa linnusto- selvityksessä on havaittu kuikanpesä merkitty väärään paikkaan, mikä on olennaisesti vaikuttanut rakennuspaikkojen sijoitteluun.

Monin eri perustein voidaan todeta, että kaavoituksen pohjaksi laadittu linnustoselvitys ei ole riittävä. KHO:n olisi pitänyt kumota koko kaava ja vaatia alueelta tehtäväksi kunnollinen selvitys. Tämä kaava pitää perustaa kattavaan ja luotettavaan linnustoselvitykseen.

Kontiolahdella 29.4. 2014
Kontiolahden Luonnonystävät
P-K luonnonsuojelupiiri
P-K Lintutieteellinen yhdistys ry