Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille Oriveden ran­tao­say­leis­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Keski-Karjalan Luonto ry ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri kiittävät lausuntopyynnöstä. Pidämme erityisen positiivisena asiana, että myös tavoitevaiheen asiakirjat tuotiin erikseen julkisesti nähtäville ja osallisten arvioitaviksi ennen tavoitteiden hyväksymistä.

Mitoitus

Esillä olevassa kaavaluonnoksessa rakentamistiheys 5,93 rp/mrvkm on varsin suuri. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksessä sanotaan:

”Suurvesistön muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin 60% ja rakennettua rantaviivaa noin 40%”.

Kaavaselostuksessa tarkastellaan sivulla 20 vapaaksi jäävän rantaviivan määrää. Kaavoittajan käyttämä periaate vapaalle rannalle

”jokaisen rakennuspaikan päärakennuksen tai erillisen saunarakennuksen ympärille muodostetaan 100 metrin puskuri ja katsotaan kuinka paljon jää tämän alueen ulkopuolelle”

on mielestämme hyvä. Kaavaselostuksessa on syytä esittää em. periaatteella tehty laskelma siitä, kuinka monta prosenttia muunnetusta rantaviivasta jää vapaaksi, jotta voidaan varmistaa maakuntakaavan määräyksen toteutuminen.

Kaavamääräykset

Suurella osalla MY-merkityistä pienistä saarista ja luodoista ei ole metsätaloudellista merkitystä saati rakennusoikeutta. Näiden alueiden merkitys järvilinnustolle tarpeellisina pesimäpaikkoina korostuu nykyistäkin enemmän kun kaavan sallima rantarakentaminen alkaa. Kun kaava toteutuu ehdotetussa laajuudessa, pienten luotojen ja luotosaarien maankäytön ohjauksessa on huomioitava erityisesti järvilinnuston tarpeet. Rantarakentamisen lisääntyessä luotojen merkitys tulee korostumaan myös saimaannorpalle tarpeellisina pesimä- ja lepäilyalueina. Monille näistä nyt rakennusoikeudettomille pienille saarille on aiemmin muodostunut rakennuspaikkoja. Mielestämme kaikki pienet rakennusoikeudettomat saaret ja luodot tulee merkitä SL- tai vähintään luo-merkinnällä.

Suoparsaaren länsipuolella sijaitseva Häikkä-Nuiju on merkittävä SL-alueeksi, koska siellä pesii selkälokki.

Kyyrönniemen kärjen läntisen, uuden rakennuspaikan siirtämistä idemmäs ja lähemmäs tilakeskusta tulee mielestämme selvittää.

Vaikutusten arviointi

Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa määrätään, että Vuoksen vesistöalueella maankäyttöä ohjataan niin, että järviluonnon erityispiirteet säilyvät. Nyt kaavoitettavan alueen merkittävä erityispiirre on erittäin uhanalainen saimaannorppa. Kaavaselostuksessa on osoitettu kolme erillistä norppa-aluetta. Mielestämme tarkastelualueen tulisi olla yhtenäinen. Kaavoituksen vaikutuksen arviointi norpan suojelun kannalta on puutteellinen. Arvioinnissa mainitaan kyllä moottorikelkkailu, mutta verkkokalastus on jäänyt huomiotta. Norpasta pitää tehdä laajempi vaikutusten arviointi. Siinä tulee käsitellä mm nykyiset suojelutoimet alueella, kuinka nykyiset verkkokalastuskieltoalueet sijoittuvat, kuinka tämä kaava vaikuttaa haittojen lisääntymiseen ja kuinka tällä kaavalla voitaisiin norpan suojelua ja kannan kasvua edistää. Norppaselvitys on syytä tehdä Rääkkylän tulossa olevan Oriveden osayleiskaavaluonnoksen yhteydessä myös nyt nähtävillä olevalle kaava-alueelle.

Kiteellä 7.6.2011

Keski-Karjalan Luonto ry
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry