Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille Pyhäjärven ran­tao­say­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Esillä oleva kaavaehdotus ei ole muuttunut merkittävästi edukseen luonnosvaiheesta. Tästä syystä viittammekin aikaisemmin kaavaprosessin aikana antamiimme lausuntoihin. Asiakirjoja on täydennetty kaavoituksen vaikutusten arviolla Natura 2000 –ohjelman alueisiin. Perusongelmaksi jää edelleen liian suuri mitoitus.

Kaava-alueen rajaus

Kesälahden Taipaleenselän rannat tulisi ottaa mukaan tähän kaavaan.

Luonnonoloiltaan Pyhäjärvestä poikkeavana ja luonnon osalta puutteellisesti selvitetty Pyhäjärven ja Puruveden välisen kannaksen lampialue olisi erotettava omaksi kaavahankkeekseen.

Mitoitus

Kaavaehdotuksen mitoitus on edelleen liian suuri. Vastineissaan kaavoittaja vertaa mitoitusta Puruveden kaavaan. Mutta verrattuna Puruveteen Pyhäjärvi on pienempi, matalampi ja pitkäviipymäinen järvi, joka on pienemmän vesimääränsä takia erityisen herkkä kuormitukselle.

Kaava-alueen luoteisosan Pyhäjärven ja Puruveden välisen kannaksen lampi- ja järvialueelle rakennuspaikkoja on osoitettu runsaasti, vaikka osaa kohteista ei edes mainita lähtökohta-aineistoissa (luontoselvitykset). Kaavaselostuksesta ei käy ilmi onko näitä puutteellisia selvityksiä täydennetty. Esimerkiksi Ylä-Kousan rannoille osoitetaan rakennuspaikkoja, vaikka sen rannoilla on uhanalaisten lajien elinympäristöä. Suurin ja näkyvin muutos kaavaluonnokseen on Suuri-Nivungin länsirannan mökityksen väheneminen. Syynä lienee vasta nyt kaavoittajalle tietoon tullut kalasääksen pesä. Selvityksistä puuttuu myös Suuri-Nivungilla pesivä laulujoutsen sekä Suuri- ja Musta-Nivungilla pesivät kuikat.

Keloniemen–Nivunkilahden rakentamattomat rannat määriteltiin luontoselvityksessä aiheellisesti maisema- ja luontovyöhykkeeksi (Mitoitusvyöhykesuositus liite8), mutta nyt niille ehdotetaan erittäin tehokasta rakentamista. Luontoselvityksen rakentamisuosituskartan (liite 7) mukaan rakentamattomille Musta-Nivungille, Valkialammelle ja Mustalammelle ei suositella rakentamista lainkaan, mutta ehdotuksessa rakennuspaikkoja on paljon. Rakennuspaikkoja ehdotetaan esimerkiksi Sopasenlahdella jopa rakentamiseen sopimattomille suorannoille.

Kaavamerkinnät ja –määräykset

Pohjaruusukekasvillisuusalueita on merkitty kaavaehdotukseen luonnosta runsaammin. Monet luodot ja pienet saaret ovat saaneet arvoisansa SL-merkinnän (luonnoksessa am). Mutta vieläkin on liian monta kohdetta, joilla on vain am-merkintä ja joilla ei edes ole rakennusoikeutta ja tai metsätaloudellista merkitystä. Jos kaava toteutuu nykyisen kaltaisena, näiden alueiden merkitys korostuu linnuston kannalta. Esimerkiksi Ätäskön Makonsaari pitää olla SL-alueella valkoselkätikan pesinnän takia. Toisaalta am-merkinnän ansaitsevia, luontoselvityksessäkin maisemallisesti arvokkaiksi todettuja rantoja on jätetty ilman tätä merkintää.

Luonnosvaiheessa Suitsansaaren pohjoispäässä oli yhtenäinen SL-alue. Nyt ehdotuksessa SL-alue on pääosin kaventunut vyöksi rantaan ja loput alueesta MY alueeksi. Mielestämme alueen luontoarvot turvataan vain SL-merkinnällä

Vaikutusten arviointi

Vaikutusarvioissa on otettu huomioon vain asumajätevesien vaikutus. Arvioimatta jää kokonaan teiden ja loma-asuntojen rakennusaikaisten maansiirtotöiden sekä piha-alueiden muuttuvan maankäytön (mm. hoitonurmikot) vaikutukset pintavaluntaan. Vaikutustenarviointiin on otettava mukaan myös Parikkalan kunnan puoleinen alue Pyhäjärveä, koska vaikutukset kohdistuvat koko järveen eivätkä ne katso kunnan rajoja.

Kiteellä 31.7.2009

Keski-Karjalan Luonto ry
Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry