Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan luon­non­suo­je­lu­pii­rin lausunto Nukarin kiviainesalueen ympäristö- ja maa-ai­nes­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Hankealueen osa-alueet (taustakartta maanmittauslaitos 2021)

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri antoi 13.6.2022 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesalueen ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksesta.

Louhintahiekka Oy hakee lupaa suurelle kiviaines- ja maankaatopaikkahankkeelle Nurmijärven Nukarilla sijaitsevien Linnamäen ja Lumikallion alueella. Otettava kivi- ja maa-aines on laadittuun maastomalliin perustuvan massalaskennan mukaan yli 2 milj.  m3. Ylijäämämaita loppusijoitetaan maisemointialueilla lähes 4 milj. m3.

Maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan 20 vuodeksi. Ympäristönsuojelulain mukaista lupaa jätteenkäsittelytoiminnalle ja maankaatopaikalle haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi ja toiminnan arvioidaan kestävän 30 vuotta.

Hankkeen pitkän toiminta-ajan vuoksi (20 vuotta louhintaa ja 30 vuotta maankaatopaikkaa) hulevesien käsittelyn mitoituksessa pitää ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus sademäärien ja erityisesti yksittäisten rankkasateiden lisääntymiseen. Nyt järjestelmä on mitoitettu kerran 10 vuodessa toistuvan 15 minuutin suurimman sademäärän perusteella. Haitallisten puhdistamattomien valumavesien pääsy Männistönojaan on estettävä myös edellä mainittua suurempien rankkasateiden aikana. Mikäli järjestelmä kuitenkin mitoitetaan näin niukasti, sen toimintaa on seurattava jatkuvasti ja tarvittaessa kapasiteettia lisättävä.

Pohjaveden määrää ja kallioperän laatua on tutkittu vain muutamasta pisteestä. Lupaehdoissa on varmistettava, että mahdolliset haitalliset pohjaveden laatuun tai määrään vaikuttavat muutokset saadaan seurantaohjelmalla havaittua ja niihin puututaan välittömästi. Muistutamme, että pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton.

Lupahakemuksessa on kerrottu ottamisalueen itäpuolelle jätettävän 150-200 m puustoinen vyöhyke turvaamaan ekologisen yhteyden säilymistä. Kun otetaan huomioon, että hankealue ei ole katkaisemassa ainoastaan maakunnallista ekologista yhteyttä, vaan koko luonnon ydinalueeksi määritetyn metsäalueen, ei lupahakemuksessa esitettyä leveyttä voida pitää riittävänä. Säilyvän metsäalueen leveydeksi on syytä vaatia vähintään 500 metriä. Lisäksi lupaan on kirjattava yhteyden toimivuuden takaamiseksi hakkuukielto.

Hankkeen luontoselvityksessä on arvioitu, ettei alueella ole erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen elinympäristöksi hyvin sopivaa metsää eikä lajin esiintymistä ole siksi selvitetty. Kuitenkin uuden tieyhteyden täydentävässä luontoselvityksessä löytyi yhteensä 108 esiintymää itujyväsryhmien perusteella ja yksi itiöpesäkkeellinen esiintymä. Tämä osoittaa, että lahokaviosammalen esiintymistä on syytä selvittää myös muualla hankealueella ennen luvan myöntämistä.

Uutta tielinjausta varten teetetyssä luontoselvityksessä on tielinjauksen alueelta löydetty runsaasti erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen esiintymiä. Tien toteutus on suunniteltava siten, että mahdollisimman suuri osa lahokaviosammalen esiintymistä säästyy.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 300 metrin päässä ottamisalueista, lähimmillään n. 60 metrin päässä hankealueesta. Asuinrakennusten lisäksi hankealueen ympäristössä sijaitsee kaksi vapaa-ajan asuntoa, joista lähin n. 400 metrin päässä hankealueesta. Louheen murskauksesta ja rikotuksesta aiheutuvan melun haitallisuutta on arvioitava lähimpien asuntojen kannalta iskumaisena. Näin ei ilmeisesti nyt ole tehty.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Nurmijärven Luonto antoivat 22.10.2019 yhteisen lausunnon hankkeen YVA-ohjelmasta  https://www.sll.fi/nurmijarvi/2019/10/23/2250/

sekä hankkeen YVA-selostuksesta 1.2.2021  https://www.sll.fi/uusimaa/2021/02/01/lausunto-louhintahiekka-oyn-nurmijarven-nukarin-kiviaineshankkeen-yva-selostuksesta/