Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Louhinta- ja maa-ainesten lop­pusi­joi­tusa­lue Raalaan – Lausunto YVA-ohjelmasta

Maanmittauslaitos, ortokuva 6/2019

Nurmijärven Luonto on monen kiviaineshankkeen keskellä. Uudenmaan luonnonsuojelupiiri ja Nurmijärven Luonto esittivät otsikossa mainitun hankkeen YVA-ohjelmaan eli tutkimussuunnitelmaan monia lisäselvityksiä. Ongelma on, että tämän YVAn tulokset aiotaan kirjoittaa keskitalvella, jolloin monet maastotyöt ovat mahdottomia.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Nurmijärven Luonto ry antoivat hankkeen YVA-ohjelmasta 22.10.2019 yhteisen lausunnon.

  Lausunnossa on todettu mm.:

 • Kaivojen ja mahdollisten lähteiden sekä tihkupintojen vedenlaatu on selvitettävä kattavasti. Pintavesien perustila on selvitettävä suhteessa kaikkiin oleellisiin haitta-aineisiin.
 • Tutkittava kulkeutuuko Vantaaseen, Palojokeen tai pohjaveteen hulevesien tai hankealueen poistovesien mukana haitallisia aineita. Huleveden mukana Vantaan- ja Palojokeen kulkeutuva hienoaines voi uhata luonnonvaraisia lohikalakantoja ja vuollejokisimpukkakantaa.
 • Hankkeen vaikutus alueen vesihuoltoon sekä läheisiin pohjavesialueisiin tulee selvittää, erityisesti vaikutukset pohjaveteen toimittaessa pohjaveden pinnan alapuolella.
 • Vesien puhdistusmenetelmät tulee selvittää käsittäen tulevan ja lähtevän veden koostumuksen kaikkien haitta-aineiden suhteen. Selvityksen on katettava haitta-aineiden leviäminen ja niiden estämistoimet myös pitkän ajan kuluessa.
 • Ohjelma antaa käsityksen, että luontoselvityksen maastotyöt olisi tehty jo tänä kesänä. Jos niin olisi, niiden tulosten tai edes niiden yleispiirteisen kuvauksen olisi pitänyt olla jo nyt saatavilla, jotta olisi voitu arvioida vaikutuksia vaihtoehtovertailuun ja mahdollisesti tarvittaviin lisäselvityksiin.
 • Luontoselvityksessä on hankkeen vaikutukset arvioitava koko vaikutusalueelta sisältäen siten mm. pölyn, melun, hankealueen poistovesien ja hulevesien sekä valaisemisen vaikutusalueet.
 • Hankealue rikkoo ekologisen ydinalueen ja viheryhteyden, mikä voi johtaa vaaraan hirvieläinkolareiden lisääntymisestä lähialueilla.
 • Melu- ja pölylaskenta on ajateltu tehdä vain haastavimmalle vaihtoehdolle 2.2. Muut vaikutukset on aiottu selvittää vain sanallisesti, mikä ei ole riittävää. Meluselvityksessä täytyy selvittää meluvaikutukset myös sisätiloihin sekä lintujen pesintään.
 • Ajoneuvoliikenteen vaikutuksissa on otettava huomioon erikseen raskaat ajoneuvot ja on tuotava esille muutokset lähialueen tieverkon liikennemääriin, liikenteen sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen, liikenteen ympäristövaikutuksiin samoin kuin tienpidon kustannuksiin.
 • Louhoshankeen sosiaaliset vaikutukset on selvitettävä, kuten viihtyvyys ja virkistyskäyttö. Taloudelliset vaikutukset läheisten kiinteistöjen arvoon on selvitettävä.
 • Alueen loppukäyttöä toiminta-ajan jälkeen ja sen vaihtoehtoja ei ole riittävän selkeästi esitetty. Sijoitettavien maa-aineksien yms. pinta- ja pohjavesivaikutukset on selvitettävä.

Tuusulalainen Louhintahiekka Oy suunnittelee Raalaan laajaa 44 hehtaarin louhinta- ja maa-ainesten loppusijoitusaluetta. Hankkeen tarkoituksena on myös rakennustoiminnassa syntyvien jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen käsittely. Tietoja hankkeesta ja sen YVA-ohjelma on nähtävissä internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA.

Hanketta koskevia artikkeleita oli Nurmijärven Uutisissa 2.10.2019 ja 13.10.2019 ja Nurmijärven kunnan lausuntoa koskeva artikkeli 31.10.2019.