Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Röykän maankaatopaikka – kunta hakee valituslupaa KHO:lta

Kuvituskuva: Nurmijärven Uutiset / Riikka Laine

Korkein hallinto-oikeus ratkaisee, myönnetäänkö Nurmijärven kunnalle valituslupa Keski-Suomen Kuljetus Oy:n maankaatopaikkaa koskevasta ympäristöluvasta. Korkein hallinto-oikeus pyysi Nurmijärven kunnalta vastaselitystä Uudenmaan Ely-keskuksen lausunnosta sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Keski-Suomen Kuljetus Oy:n vastineista. Nurmijärven kunnanhallitus päätti kunnan vastaselityksen sisällöstä kokouksessaan 30. marraskuuta. Asiasta kertoi Nurmijärven Uutiset 18.12.2020.

Vastaselityksessään Nurmijärven kunta korostaa ekologisen yhteyden merkitystä osana laajempaa metsäisten ydinalueiden muodostamaa kokonaisuutta. Yhteyden merkittävä heikkeneminen vaikuttaa Röykän eteläpuolisen alueen luonnon monimuotoisuuteen ja eläinlajien elinolosuhteisiin heikentäen niitä.

Nurmijärven kunnan vastaselityksessä todetaan myös, että kyseessä on viheryhteystarve, jolle ei ole olemassa vaihtoehtoista sijaintia, mikäli hanke toteutuu. Nurmijärven kunnan aiemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen jättämässä materiaalissa nousivat esille myös hankkeen kaavanvastaisuus ja luontoselvityksen puutteellisuus.

Nurmijärven kunnan lisäksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi muuta valitusta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä.

Nurmijärven kunta valitti Vaasan hallinto-oikeuteen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 2017 myöntämästä ympäristöluvasta. Myös Nurmijärven Luonto ry samoin kuin monet muut tahot jättivät tässä vaiheessa valituksensa. Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi tehdyt valitukset.

Nurmijärven Luonto ry toi valituksessaan Vaasan hallinto-oikeudelle esiin mm. seuraavat näkökohdat:

  • Hankealueella oleva metsikkö täyttää nykyisellään Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelman valintaperusteiden mukaiset kriteerit. Metsikön lahopuuarvoja tunnistettu eikä selvitetty hankkeen valmistelussa.
  • Hankeen vaikutusalueella oleva Myllyoja on purotaimenen esiintymisen ja lisääntymisen perusteella maakunnallisesti arvokas virtavesi.
  • Paineellisen pohjaveden vuoksi alueella ei voida tehdä saastumisriskin vuoksi lupapäätöksen mukaista mittavaa maanläjitystä.
  • Hankealueen eteläpuoli on osoitettu osayleiskaavassa paikallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
  • Hanke vaarantaa Lopentien ylittävän maakunnallisesti merkittävän ekologisen yhteyden toimivuuden.