Sijainti: Pääsivu / Mitä sinä voit tehdä / Vaikuta lähiympäristöösi / Suojele arvokas metsä

Suojele arvokas metsä

Suojele arvokas metsä

Metsien suojeluun on useita eri mahdollisuuksia metsän omistajasta ja lähtötilanteesta riippuen.
Haluaisitko edistää suojelunarvoisten metsien löytymistä?

Millainen metsä on suojelunarvoinen?

METSO-ohjelmalla pyritään suojelemaan metsäisiä elinympäristöjä, jotka ovat erityisen arvokkaita monimuotoisuuden kannalta. Tällaisia elinympäristöjä ovat esimerkiksi lehdot, lahopuustoiset metsät, pienvesien lähimetsät, soiden ja metsien yhdistelmät, tulvametsät, harjut, maankohoamisrannikon metsät Pohjanlahden rannikolla, kalliometsät ja jyrkänteet sekä puustoiset perinnebiotoopit.

Kaikissa metsissä luonnontilaista metsää muistuttavat rakennepiirteet ovat arvokkaita. Luonnonsuojelullisesti arvokkaita piirteitä ovat esimerkiksi:
  • Puuston vaihteleva rakenne, eri ikäiset puut
  • Latvuston aukkoisuus
  • Puulajien vaihtelu ja lehtipuut kuten haapa
  • Vanhat puut ja kuolleet puu, niin pystyssä kuin maassa
  • Ojittamaton märkä metsänpohja ja rahkasammaleet mitkä viittavat soisiin metsätyyppeihin
Myös metsän sijainnilla esimerkiksi lähellä olemassa olevaa suojelualuetta tai alueen merkitys virkistyskäytölle nostavat kohteen suojeluarvoa.

Haluaisitko suojella oman metsäsi?

Metsän rauhoittamisesta pysyväksi suojelualueeksi voi saada puunmyyntiä vastaavan korvauksen valtion METSO-ohjelman kautta. Rauhoituspäätöstä on toki myös mahdollista hakea ELY-keskukselta ilman korvausta, jos haluaa turvata metsän säilymisen myös tulevaisuudessa. Yksityisistä tahoista Luonnonperintösäätiö ostaa arvokkaita, luonnontilaisia alueita suojeltavaksi.

Korvauksen voi saada myös pienempien arvokkaiden elinympäristöjen rauhoittamisesta määräajaksi. Suojeltavien metsien tulee sisältää luonnon kannalta arvokkaita piirteitä.
Tässä 5 askelta metsän suojelemiseksi.

1. Selvitä, onko metsässäsi luonnonsuojelullisesti arvokkaita piirteitä

Jos arvioit metsästäsi löytyvän suojelunarvoisia piirteitä, metsän tarkempien suojeluarvojen selvittämiseen apua voi tiedustella paikalliselta Luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelupiiriltä, ELY-keskukselta tai metsäalan ammattilaisilta. Metsäsuunnitelman tiedot ja valokuvat auttavat myös metsän arvioimisessa.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ja Oulun seudun luonnonsuojeluyhdistys tarjoavat maanomistajille kartoitusapua luontoarvojen selvittämiseksi.

2. Tutustu erilaisiin suojelun vaihtoehtoihin

Mikäli metsästäsi arvioidaan löytyvän luonnon kannalta arvokkaita piirteitä, voit tarjota metsääsi tai sen osaa suojeltavaksi ja kysyä samalla mahdollisuuksistasi lisää.

Arvokkaat ja hieman laajemmat kokonaisuudet sopivat erityisesti varsinaisiksi, pysyviksi suojelualueiksi. Metsäluonnosta nauttiminen, retkeily, marjastus ja muu virkistäytyminen on suojelualueella edelleen mahdollista. Metsän suojelusta saa puun markkinahintoja vastaavan, mutta verottoman korvauksen. Vaihtoehtoina on:
  • Yksityinen suojelualue, jolloin alueen omistus jää metsänomistajalle ja suojelumääräyksistä sovitaan myös yhdessä metsänomistajan kanssa. Maksettava korvaus määräytyy puuston arvon mukaan.
  • Metsän myyminen suojelualueeksi valtiolle, jolloin korvaus maksetaan myös maapohjasta.
Pysyvien suojelualueiden toteutuksesta ja neuvonnasta vastaa alueesi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Joissain tapauksissa, etenkin pienialaisempien alueiden kohdalla voit myös rahoittaa metsän määräaikaisesti. Tällöin korvaus muodostuu puuston kasvun arvosta ajalta, jolle rauhoituksesta sovitaan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Metsäkeskus vastaavat määräaikaisesta suojelusta.

3. Ota yhteyttä

Kiinnostuksesi mukaan ota yhteyttä ELY-keskuksen tai Metsäkeskuksen METSO-vastaavaan ja kysy lisätietoja mahdollisuuksistasi.

4. Jätä tarjouspyyntö

Viranomaisilta saat kaavakkeen tarjouspyynnön jättämistä varten. Tarjouspyyntöön kirjataan metsää koskevat tiedot ja viranomainen arvioi sen ja mahdollisten maastokäyntien perusteella suojelusta saatavan korvauksen.

5. Tee suojelupäätös

Saatuasi tarjouksen voit edelleen harkita, haluatko tehdä suojelupäätöksen. Hyväksytty tarjous etenee metsäsi suojeluun.

Tiedätkö arvokkaan metsän, jonka suojelua haluaisit edesauttaa?

1. Selvitä metsän omistaja

Sopiva keino edistää metsän suojelua riippuu pitkälti alueen omistajasta. Maanomistajatiedot eivät ole salaisia, mutta yleensä maksullisia.

Metsäalueen tilarajat ja kiinteistötunnuksen saa selville esimerkiksi Paikkatietoikkunan Karttaikunasta (valitse karttatasoista kiintöistöt > kiinteistöjaotus ja kiinteistötunnukset ja zoomaa riittävän lähelle).

Karttakuvan ja kiinteistötunnuksen avulla maanomistajan voi saada selville seuraavista paikoista.

2. Ota yhteyttä

Jos arvokkaan metsän omistaja on yksityinen henkilö, johon sinulla on yhteys kannattaa maanomistajalle kertoa havaitsemistasi metsän luontoarvoista sekä METSO-ohjelman mahdollisuuksista suojella arvokkaita alueita korvausta vastaan.
Arvokkaasta alueesta kannattaa kertoa myös alueelliselle METSO-ohjelmaa toteuttavalle viranomaiselle ELY-keskuksessa tai metsäkeskuksessa ja ehdottaa heille yhteydenottoa maanomistajaan. 

Myös alueesi luonnonsuojelupiiriltä voi pyytä apua yhteydenotossa.

Jos metsän omistaa kunta, kaupunki, seurakunta, valtio tai metsäyhtiö voi alueesta laatia suojeluesityksen. Kannattaa myös lyöttäytyä yhteen luontojärjestöjen kanssa suojeluesityksen tekemiseksi. Luonnonsuojeluliiton piiri tai yhdistys saattavat jo olla tietoisia metsästä – ehkä siitä on laadittu suojeluesityksiä jo aiemminkin.

Jos metsä on muille tuntematon, kannattaa ehdottaa esimerkiksi retkeä alueelle tai esittää alueesta otettuja kuvia ja miettiä yhdessä muita keinoja tuoda alueen arvoja esille.  

Suojeluesitykseen tarvitaan alueen kartta ja luonnehdinta luonnon piirteistä. Luonnonsuojeluliiton toimijat ovat tehneet useita suojeluesityksiä niin yksittäisistä kohteista kuin valtakunnallisellakin tasolla. Suojeluesityksen tekemisen jälkeen kannattaa pyrkiä jatkamaan keskustelua maanomistajatahon kanssa sekä pyrkiä lisäämään kohteen tuntemusta.

Lue lisää:

 

Haluaisitko edistää suojelunarvoisten metsien löytymistä?

Haluatko lähteä mukaan paikallistamaan suojelunarvoisia metsiä ja oppia tunnistamaan arvokkaita metsiä?

Luonnonsuojelujärjestöt järjestävät retkiä arvokkaille metsäalueilla, kartoittavat metsiä ja niiden luontoarvoja sekä edistävät arvokkaiden alueiden suojelua yhdessä maanomistajan kanssa. Lähde mukaan!

  • Ota yhteyttä alueesi luonnonsuojelupiiriin tai -yhdistykseen ja kysy järjestävätkö he retkiä tai koulutuksia metsiin ja niiden kartoituksiin liittyen.
  • Luonto-Liiton metsäryhmä on myös aktiivinen kouluttaja ja arvokkaiden metsäalueiden kartoittaja. Ota yhteyttä ja kysy tulevasta toiminnasta.
  • Ikimetsän ystävien sivuilla on lisää hyviä vinkkejä miten päästä alkuun arvokkaiden metsien etsimisessä.