Öjen

Öjen on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kohteen tarkempi nimi

  • Öjenin laajennus


Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjanmaa
  • Kunta: Vaasa
  • Luontotyypit: metsät, suot
  • Koko: 49 + 9 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Öjenin Natura-alueeseen suoraan liittyvät Vaasan kaupungin metsät Myrgrundintien varrella. Eteläinen rajaus on laaja (noin 49 hehtaarin), yhden tien pilkkoma metsäalue, joka koostuu suurimmalta osaltaan vanhoista luonnontilaisen kaltaisista kuusimetsistä. Alueen keskeisiin arvoihin kuuluu noin kymmenen hehtaarin aarniomainen kuusikko, joka on todennäköisesti kuusilahopuulajiston paras ydinalue koko Öjenin alueella. Alueen pohjoisosassa on myös huomattavan edustava, usean hehtaarin laajuinen heinä- ja ruohokorpi.

Pohjoisempi rajaus (noin 9 hehtaaria) koostuu niin ikään vanhoista runsaslahopuustoisista kuusivaltaisista kangasmetsistä ja korvista.


Merkitys ihmisille

Alueen metsät ovat melko vähäisessä virkistyskäytössä. Eteläisellä osa-alueella kulkee pieni polku ja aluetta käytetään todennäköisesti sienestykseen, marjastukseen ja suunnistukseen. Molemmille osa-alueelle pääsee hyvin helposti niiden läheltä kulkevilta teiltä.


Erityiset luontoarvot

METSO-elinympäristöjä: Karkeasti puolet (noin 30 hehtaaria) alueen metsistä (ja kaikki korvet) on METSO-kohteina edustavuusluokkaa I. Näistä 10 hehtaaria on aarniomaista kuusimetsää, jossa on erinomainen lahopuujatkumo. Noin 25 hehtaaria täyttää luokan II METSO-kriteerit kangasmetsinä ta rämeinä. Rajaukset sisältävät noin 5 hehtaaria METSO III-luokan tai METSO-kriteerit täyttämättömiä metsäkuvioita.

Alueelta havaitut huomionarvoiset lajit: hömötiainen (VU), punatulkku (VU), töyhtötiainen (VU), palokärki (EU D1), pohjantikka (EU D1), pyy (EU D1), korpiluppo (NT, RT (2a)), kuusenpiilojäkälä (VU), kantoraippasammal (NT, RT(2a)), korkkikerroskääpä (NT), lumokääpä (NT, RT(2a)), pitsikääpä (NT, RT(2a)), rusokantokääpä (NT, RT(2a)), seulakääpä (NT, RT(2a)), siperiankääpä (RT(2a)), tippakääpä (NT), känsäorvakka (NT, RT(2a)) ja pohjanrypykkä (NT, RT(2a)).

Eteläinen rajaus on laaja, yhden tien halkaisema metsäalue, joka koostuu suurimmalta osaltaan vanhoista luonnontilaisen kaltaisista kuusta ja mäntyä kasvavista havumetsistä ja vanhoista kuusikoista. Lahopuun määrä on 5-30 m3 hehtaarilla ja joillakin kuvioilla jopa yli 50 m3 hehtaarilla. Olennaista on erittäin kattava kuusilahopuun jatkumo eli alueella lahoaa kaikenikäistä kuusta.

Tuulivoimalan huoltotien pohjoispuolelta löytyvät alueen rehevimmät ja runsaslahopuustoisimmat metsät. Osa-alueen koillisosa on erittäin aarniomainen – luontoarvoiltaan se edustanee jopa parasta promillea Pohjanmaan kuusivaltaisista metsistä. Osa-alueen pohjoisosassa on huomattavan laaja, vesitaloudeltaan ja puustoltaan luonnontilainen korpi. Korpi on pääosin heinä- ja ruohokorpea ja osin kangaskorpea. Luoteisosassa on laaja rämealue ja kaakkoisosassa pienempi korpi- ja rämealue. Alueen keskiosaa on hieman kuivattanut sen läpi kulkeva valtaoja, jonka varrella on myös joitain käsitellympiä metsäkuvioita. Alueen länsiosassa on varttuneita metsiä, joiden rakenne on enimmäkseen luonnontilaisen kaltainen.

Tien eteläpuolinen metsäalue koostuu astetta karummista, luonnontilaisen kaltaisista havupuuvaltaisista kangasmetsistä, joita monipuolistavat muutamat pienet korvet. Metsien kivikkoisuuden vuoksi osa-alueella on vähemmän lahopuuta kuin tien pohjoispuolisissa metsissä. Osa-alueen koillisosassa on myös muutama pienempi, harvennuksilla kästelty talousmetsäkaistale.

Pohjoisempi rajaus koostuu niin ikään vanhasta runsaslahopuustoisesta kuusimetsästä. Lahopuun määrä on keskimäärin yli 10 m3 hehtaarilla. Alueen itäosassa on noin puolen hehtaarin laajuinen korpi. Lännessä alue yhdistyy Öjenin Natura-alueeseen kapean "talousmetsäsillan" kautta, jossa kasvaa varttunutta mäntymetsää. Alueelta on havaintoja vaarantuneesta kuusenpiilojäkälästä sekä useasta alueellisesti uhanalaisesta kääpä-, jäkälä- ja sammallajista.  

 

 

Öjenin Natura-alueen laajennus 2015. Kuva: Birthe Veijola

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Tie- tai väylähankkeet
  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Yleiskaavan MU-alue 

 

Lisätietoja: