Lempaatsuo

Kohdetta Lempaatsuo ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunnat: Keuruu, Jämsä
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: 226 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Lempaatsuo on monimuotoinen, pienvesien kirjoma suo, jolla on erittäin arvokasta suolajistoa. Alue on säilynyt laajalti luonnontilaisena ja erämaisena sekä ojitetuilta osiltaan ennallistamiskelpoisena. 


Merkitys ihmisille


Erityiset luontoarvot

Suon keskeisessä osassa on Keski-Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu lettoräme. Kasvilajistollisesti Lempaatsuo on Keski-Suomen paras suo. Siellä esiintyvät lähes kaikki Keski-Suomesta löydetyt lettosammalet - lettohammassammal ja matosammal on löydetty vain täältä.

Lettorämeen lisäksi alueella esiintyy mm. sararämettä ja -nevaa, lyhytkorsirämeitä sekä lukuisia
korpiluontotyyppejä, kuten luhtaista sarakorpea. Suolla on useita hienoja lähteitä ja lisäksi Lempaatlammet ja niitä yhdistävä puro ovat arvokkaita pienvesiä.

Kaitakämmekkä (VU), punakämmekkä (NT), lettohammassammal (RT), matosammal (RT),
kurjenrahkasammal (RT), pallopäärahkasammal (RT), kuukkeli (NT, RT), pohjantikka, riekko (VU).

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Ei tiedossa

 

Lisätietoja: