Isoneva

Isoneva on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Satakunta
  • Kunta: Siikainen
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: 106 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Isoneva on kesiosaltaan luonnontilaista ja reunoiltaan ojitettu, karu, keidassuo. Kehitysvaiheessa olevan suon kermit ovat heikosti erilaistuneet ja avoin keidasrämealue on valtaosin nevaa. Keidaskeskustassa on kaksi suolampea. Ojitetut reuna-alueet ovat rahka- ja isovarpurämeitä osin muuttumavaiheessa, kuivemmilla alueilla turvekankaita.


Merkitys ihmisille


Erityiset luontoarvot

Isoneva on yksi Satakunnan luonnonsuojeluselvityksen 1995-1998 kohteista. Suon kaakkois- ja luoteisosien kivennäismaasaarekkeet ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Suolammet ovat vesilain mukaisia pienvesiä.


Lajistoarvot:
Kasvit: valkopiirtoheinä, pitkälehtikihokki
Linnut: Metso, teeri , liro (NT), töyhtöhyyppä, pensastasku, keltavästäräkki (NT), niittykirvinen
(NT)

Isoneva on alueellisesti poikkeuksellisen suuri, luonnontilaiselta keskustaltaan ojituksilta säästynyt keidassuo. Syrjäisen sijainnin ja suolampien ansiosta kohde sopii hyvin arvokkaan suolinnuston, kuten sääksen ja kaakkurin pesimäalueeksi. Tiedossa olevista lintulajeista keltavästäräkki on vaarantunut (VU)

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Alue on maakuntakaavassa varattu suojelualueeksi S-merkinnällä

 

Lisätietoja: