Iso Pajusuo

Iso Pajusuo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

IsoPajusuo_Pyhanta_pohjoisPohjanmaa_MauriHuhtala01P9020027.JPG
Kuva Mauri Huhtala

Pähkinänkuoressa

  • Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu
  • Kunnat: Pyhäntä, Kajaani
  • Luontotyypit: metsät, suot
  • Koko: 585 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Iso Pajusuo on laaja ja suotyypeiltään erittäin monipuolinen, lähes kokonaan ojittamaton arvokas laaja aapasuo, joka sisältää noin viisi uhanalaista suotyyppiä, poikkeuksellisen edustavaa suometsämosaiikkia ja hyvin iäkästä vanhaa kangasmetsää. Alue on myös SuoMaa-kohde (ID 5026).


Merkitys ihmisille

Ison Pajusuon arvo on erityisen merkittävä luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Suolla voi marjastaa mm. hillaa, juolukkaa, mustikkaa ja puolukkaa.


Erityiset luontoarvot

Iso Pajusuo on poikkeuksellisen merkittävän laajuinen, suo- ja luontotyypeiltään erittäin harvinainen luonnontilainen aapasuo. Suoalue on laaja vetisten, vaihtelevasti rakenteellisten vähäravinteisten ja kuivien rimpinevojen sekä juottien ja niiden välisten rahkaisten lohkojen kokonaisuus, jonka reunoilla esiintyy jonkin verran puustoisempia rämeitä.

Alueella esiintyy suotyypeistä oligotrofista lyhytkorsinevaa (VU), oligotrofista suursaranevaa (VU), oligotrofista rimpikalvakkanevaa (VU), oligotrofista lyhytkorsirämettä, oligotrofista suursararämettä (VU) ja oligotrofista Sphagnum-rimpinevaa (NT).

Suon keskiosissa esiintyy edustavaa suometsäsaarekkeista muodostuvaa mosaiikkia. Puusto on mäntyvaltaista vanhaa, yli 100-120 -vuotiasta sekä varttunutta yli 60-vuotiasta kuivahkoa kangasmetsää. Kangasmetsäsaarekkeita ympäröi järeäpuustoinen isovarpuräme. Pohjoisosan Pajusuonsaarta ympäröi paikoin laaja korpireunus.

Suon reunoilla on ojitettua rämettä ja osa ojituksista on kasvanut umpeen erityisesti alueen koillisosissa. Suon lounaispuolella sijaitsee koillisreunastaan ja reunoiltaan hieman ojitettu Pieni Pajusuo. Suoalueiden välissä on luhtaista korpea.

Ison Pajusuon kasvillisuus on valtaosin lyhytkortista ja suon keski- ja eteläosissa tyypillisesti suursaraista. Vaateliainta kasvillisuus on suon keski- ja eteläosissa. Ravinteisuus on alueella lähes kokonaan oligotrofista.

Isolla Pajusuolla esiintyy myös arvokasta linnustoa. Lajistoon kuuluvat mm. varpuspöllö, pyy, riekko, käki, pajulintu, kapustarinta, valkoviklo ja liro. Alue täydentää myös lähistöllä sijaitsevan vanhojen metsien suojelualue Mäykänahon biotyyppejä ja parantaa alueella sijaitsevien suojelualueiden kytkeytyneisyyttä. Lisätietoja lajistosta löytyy SuoMaa-esityksen kohdekuvauksesta.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

 

Lisätietoja: