Espoon Keskuspuisto

Espoon Keskuspuisto on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Uusimaa
 • Kunta: Espoo
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, pienvedet, kalliot
 • Koko: 1130 ha

Espoon_keskuspuisto_VirpiSahi
Kuva Virpi Sahi

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Espoon Keskuspuisto on eteläisen Espoon ekologinen ydinalue. Se on sekä luonnonarvoiltaan että virkistyskäyttöarvoiltaan erittäin merkittävä kokonaisuus. Pääosin suojelematon alue muodostuu kahdesta laajemmasta metsämassiivista, Harmaakallion ja Bosmalmin alueista, sekä niitä täydentävistä monimuotoisista luontokohteista. Keskuspuiston sisälle rajautuu metsän ohella peltoaukeaa, pienvesiä sekä soita.

Espoon keskuspuisto on kaupungin sydän, jonka arvo vain kasvaa asutuksen tiivistyessä.


Merkitys ihmisille

Keskuspuisto on pinta-alaltaan laaja ja tästä syystä sitä käyttää suuri joukko espoolaisia. Alue on tärkeä lähivirkistysalue, josta löytyy myös runsaasti arvokkaita luontokohteita. Alueella on kattava polkujen ja ulkoilureittien verkosto sekä yksi opastein merkitty luontopolku. Talvisin reitistö palvelee hiihtäjiä.

Metsäisen luonnon lisäksi alueella on useita ylläpidettäviä kulttuuriympäristöjä. Esimerkiksi Söderskogin peltoaukea on yleiskaavassa merkitty kulttuurimaisemaksi.

Espoon kaupungin selvitysten mukaan ulkoilureitistöä käytetään myös polkupyörällä kuljettavaan työmatkaliikenteeseen.


Erityiset luontoarvot

Yksi alueen merkittävimpiä luontoarvoja on sen merkitys ekologisena yhteytenä eteläisen ja pohjoisen Espoon välillä. Keskuspuiston länsipuolelta Kaupunginkalliosta kulkee yhteys Näkinmetsän kautta aina Nuuksion kansallispuistoon asti. Tämä ekologinen yhteys on maakunnallisestikin arvokas. Yhteys on erityisen uhattuna tulevan kaavoituksen ja Espoonväylän linjan vuoksi.

Alueella on havaittu arvokasta lajistoa, josta yksi merkittävimmistä yksittäinen laji on liito-orava. Alueelle on inventoitu myös lepakoita ja erittäin uhanalainen meritaimen nousee Malminmäen puroa pitkin kutemaan.

Alueella on nyt kolme virallista suojelualuetta, mutta suojelematonta pinta-alaa on runsaasti. Varsinaisten suojelualueiden ohella alueella on arvokkaita luonnonsuojelulain suojelemia luontotyyppejä, kuten pähkinäpensaikkoja, jalopuustoa (Tillinmäen jalopuu -metsikkö), soita (Harmaakallion saraneva, Lillträsk), kalliokokonaisuuksia (Harmaakallio, Kokinmetsä) sekä pienvesikohteita (mm. Malminmäen purolaakso). 
 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kaavan  luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)
 • Kaavan  virkistysalueita (V-alueet)
 • Luonnonsuojelualueita

 

Lisätietoja: