Ärjänsaari

Ärjänsaari on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

rj_2_Jukka_Eskelinen.jpg
Kuva: Jukka Eskelinen

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Kainuu
  • Kunta: Kajaani
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet
  • Koko: 270 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Ärjänsaari on luontoarvoiltaan poikkeuksellinen kohde, joka sijaitsee Oulunjärvellä. Saaressa on Natura-verkostoon kuuluvia boreaalisen luonnonmetsän, soiden ja lehtojen alueita sekä rantojensuojeluohjelmaan kuuluvat ranta-alueet. Saaren puusto on mäntyvaltaista ja varttunutta. Lisäksi merkittäviin luontoarvoihin kuuluvat saaren rantamuodostumat ja tuulikerrostumat.

Merkitys ihmisille

Ärjänsaarella on poikkeuksellisten luontoarvojensa lisäksi historiallista ja virkistyksellistä merkitystä. Saari on toiminut aikoinaan vuosikymmeniä Kajaani-yhtiön työntekijöiden virkistyspaikkana ja muodostunut tärkeäksi ja maisemalliseksi retki- ja lomakohteeksi kajaanilaisille. Oulujärven alue toimi myös tärkeänä inspiraationa Eino Leinolle, joka on syntynyt Paltaniemessä Oulujärven rannalla.

Erityiset luontoarvot

Saarella esiintyy yhteensä 12,1 hehtaaria Natura-luontotyyppejä, jotka sijaitsevat kaikki rannan läheisyydessä. Näitä ovat boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot sekä lehdot. Lisäksi saarella on yhteensä 5,5 hehtaarin verran alueita, joista löytyy vanhan metsän piirteitä, mutteivät nykyisellään vielä edusta Natura-luontotyyppejä. Kyseisillä alueilla on kuitenkin kohtuullisen ajan puitteissa mahdollisuus kehittyä luonnonmetsiksi.

Ärjänsaaren puusto on pääosin varttunutta, ja 97 % siitä koostuu männystä. Lisäksi saaressa kasvaa jonkin verran kuusia ja koivuja sekä runsaahkosti leppää etelän suuntaisilla jyrkillä rantatörmillä. Puusto on tasaikäistä ja -rakenteista, mihin rantatörmien lepikko tosin tuo poikkeuksen. Metsissä on vain vähän lahopuuta.

Saaren merkittäviin luontoarvoihin kuuluvat lisäksi ranta-alueilla esiintyvät erityyppiset ja -ikäiset rantamuodostumat ja tuulikerrostumat. Rannoilta löytyy muun muassa erilaisia dyynimuodostumia, jyrkähköjä rantatörmiä ja lentohiekka-alueita. Ranta-alueiden kohteiden lisäksi saaren sisäosissa esiintyy jonkin verran loivapiirteisiä ja matalia harjumuodostumia.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Rantojensuojeluohjelma

 

Lisätietoja:

 

Ärjänsaari 2011. Kuva: Raimo Rajamäki