Alkkianvuoren alue

Alkkianvuoren alue on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Satakunta, Pirkanmaa
  • Kunnat: Karvia, Parkano
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, pienvedet, kalliot, harjut
  • Koko: yli 1000 ha

 

Alkkianvuoren_alue_Juho_Kytomaki_2010.jpg
Alkkianvuori 2010. Kuva: Juho Kytömäki

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Alkkianvuoren arvokas luontokokonaisuus on laaja ja monipuolinen. Itse Alkkianvuori on geologisesti arvokas ja maisemallisesti näyttävä. Sen laki kohoaa 201 metriin merenpinnan yläpuolelle, mikä on pitänyt sen lakiosat ja ylärinteet vedenkoskemattomana alueena jääkauden jälkeen. Rinteillä on myös rakkakivikkoisia muinaisrantoja merkkeinä Itämeren aiemmista vaiheista. Alueen geologisista muodostumista mainittakoon myös kaksi harjua: Lylynharju ja Kouranharju.

Aluekokonaisuuteen kuuluvat suot Alkkianneva, Lylynneva ja Tunkiosalonneva ovat laajoja keidassuomuodostumia, joilla on useita uhanalaisia suotyyppejä, myös mesotrofisia.


Merkitys ihmisille

Alkkianvuoren alueella on melko paljon virkistyskäyttöä: vuorella kulkee luontopolku opasteineen ja Alkkianlammen rannassa on kota ja nuotiopaikka. Lisäksi rajauksen pohjoiskärjen Neva-Lyly -lampi on suosittu kalastuskohde.

Alueen arvot ovat jopa kansallispuistotasoa etenkin, kun otetaan huomioon kulttuuriarvot ja seudun mielenkiintoinen historia: Alkkiassa on toiminut vankila, ja suojeltavaksi esitettävän alueen tuntumassa on neuvostoliittolaisten sotavankien hautausmaa. Alueella on ollut myös tärkeä sija soiden ja metsien tutkimuksessa Metlan tutkimusmetsänä.


Erityiset luontoarvot

Alkkianvuoren ja sen ympäristön metsät, etenkin vanhat mäntyvaltaiset kalliometsät, ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Alkkianvuoren rinteillä ja sen läheisyydessä on myös jonkin verran vanhempia, kuusivaltaisia metsiä, joista osa on luonnontilaisen kaltaisia. Alkkianvuoren ympäristössä on monipuolisia soita, joista osa on yllättävän reheviä (mesotrofisia), mutta myös laajasti ojittamattomia, karumpia soita, jotka ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Suot, niiden kangasmetsäsaarekkeet ja reunametsät muodostavat paikoin myös pienipiirteisesti vaihtelevaa suometsämosaiikkia, jossa huomionarvoista on mm. se, että suon ja kankaan rajapintoja ei ole välttämättä lainkaan ojitettu. Soiden suuren määrän vuoksi Alkkianvuoren ympäristössä on metsätaloudellisen luokituksen mukaan runsaasti kitu- ja joutomaata. Suojeltavaksi esitetyllä alueella on myös lampia ja järviä, joista Kourajärvi (noin 17 ha) on pinta-alaltaan suurin. Rannat ovat muuten rakentamattomia, mutta Kourajärven koillisrannalla on Metlan kota ja sauna.

Alkkianvuorella on runsaasti METSO-elinympäristöjä: puustoisia soita (runsaasti rämeitä ja hieman korpia) ja soiden metsäisiä reunoja, kalliometsiä ja runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Myös pienvesien lähimetsiä on jonkin verran. Arvoluokkien I ja II kohteita on runsaasti, mutta myös III-luokka on laajasti edustettuna.

Alkkiannevalla, Lylynnevalla ja Tunkiosalonnevalla on muun muassa keidasrämettä (LC), kuljunevaa (NT), keidasrämettä (NT), rahkarämettä (LC), oligotrosista (VU) ja mesotrofista saranevaa (VU), oligotrofista lyhytkorsinevaa (VU) ja lyhytkorsirämettä (VU), tupasvillarämettä (NT) ja tupasvillakorpea (EN).

Alueen laajat suomuodostumat ovat tärkeitä riekkosoita. Soilla on useita riekon (NT, RT) reviirejä, ja ainakin Alkkiannevalla pesii kapustarinta.


Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • Kaavan luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)
  • Metsähallituksen ekologisen verkoston kohteita, Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksen luo-merkintä, soidensuojelun täydennysohjelmaan valitut suot

 

Lisätietoja: