Suojelemme ainutlaatuista vesiluontoamme monin keinoin. Luonnonsuojeluliitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja jaolemme useissa vesiensuojelun työryhmissä.  Teemme konkreettista suojelutyötä: ennallistamme esimerkiksi pien- ja virtavesiluontoa.

Freshabit LIFE -hankkeella parannetaan vesistöjen tilaa Suomessa

Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia ovat mukana Suomen EU-historian suurimmassa LIFE-rahaston hankkeessa vuosina 2016-2022. Hankkeen tavoitteena on parantaa järvien, jokien ja pienvesien ekologista tilaa. Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia tuovat hankkeeseen muun muassa vesistölähettiläitä, virtavesien kunnostusta sekä kampanjointia vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

Lue lisää Freshabit-hankkeesta

Kuva: Kimmo Rampanen

Autamme vaelluskaloja

Suomen vaelluskalat ovat uhanalaistuneet vahvasti. Luonnonsuojeluliitto vaatii aktiivisesti kalan kulun ja ympäristövirtaaman palauttamista. Patojen purkamista ja kalateiden rakentamista rakennettuihin vesistöihin tuetaan aloittein, kannanotoin ja lausunnoin.

Lue lisää vaelluskaloista

Vapaan Kemijoen puolesta

Rovaniemelle suunniteltu Sierilän vesivoimalaitos uhkaa Suomen pisimmän joen viimeistä luonnontilaista osuutta. Voimalaitos vaarantaisi useiden uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja estäisi kalojen vaelluksen. Rakennetun Kemijoen viimeiset vapaat kosket ovat myös merkittävä virkistys- ja kalastuskohde.

Lue lisää Sierilästä

Vesivoiman luonto

Yleistajuisella vesivoimanluonto.org -sivustolla havainnollistetaan piirroskuvin, miten vesivoima vaikuttaa jokiluontoon. Esittelyssä ovat myös vesivoima Suomessa sekä keinoja vaikutusten korjaamiseksi. EKOenergia julkaisi sivut osana Freshabit-hanketta.

Tutustu sivustoon

EKOenergia kunnostaa virtavesiä

Vesivoima on uusiutuvaa, mutta ei luonnon kannalta haitatonta energiaa. Vesivoimasta kärsivät paitsi vaelluskalat myös muu virtavesiluonto, joka on voimakkaasti uhanalaistunut. EKOenergiamerkityn vesisähkön myynnistä tuloutetaan virtavesirahastoon varoja, joilla vähennetään ja korjataan vesivoiman aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Lue lisää EKOenergian virtavesirahastosta

Kuva: Jarmo Katila

Pienvedet tarvitsevat apua

Virtavesien tila on heikko, koska pienvedet ovat olleet vuosikymmenten ajan alttiita ihmisen toiminnan aiheuttamille vaurioille. Monet pienvesien lajit ovat taantuneet ja luonnontilaiset pienvedet ovat lähes hävinneet.

Lue lisää pienvesistä

Turpeenotto kuormittaa vesistöjä

Turpeen nostaminen soilta ja soiden ojittaminen kuormittavat vesistöjä. Soilta huuhtoutuu veden mukana aina jonkinverran ravinteita, kiinto-ainesta, humusta ja rautaa. Tämä kiihdyttää vesistöjen rehevöitymistä.

Lue lisää turpeenotosta

Saavutuksia Koski­sodista ennallis­tami­seen

Luonnonsuojeluliiton rooli oli merkittävä 1960-luvulla alkaneissa koskisodissa. Ne johtivat 1980-luvulla koskiensuojelulakeihin, joiden pohjaksi otettiin liiton työryhmässä jättämä eriävä mielipide. Liitto on puolustanut virtavesiä menestyksellisesti, muun muassa Vuotoksen ja Kollajan tekoaltaat on torjuttu. Liitto on ollut mukana kalatiestrategiassa, jonka ansiosta nyt puretaan patoja ja tehdään kalateitä. Paikallistasolla liitto on mukana monissa kunnostushankkeissa, joista suurin on EU:n tukema LIFE-hanke Freshabit.

Suomen vedet EU:n parhaassa kunnossa, hajakuormitus vielä haasteena

Liitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja. Luonnonsuojeluliitto osallistuu lainsäädäntötyöhön ja on jäsen mm. maatalous- ja kalastuspolitiikkaa uudistavissa hallinnon työryhmissä. Liitto tekee yhteistyötä valtionhallinnon kanssa, jotta vesiensuojelussa tehtäisiin konkreettisia ja vaikuttavia ratkaisuja. Nyt esimerkiksi teollisuuden ja taajamien pistekuormitus on saatu varsin hyvin kuriin. Haasteena on vielä hajakuormitus, jota tulee maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta.

Vesienhoitosuunnitelmilla muutosta

Vesipolitiikan puitedirektiivi antaa yhteiset periaatteet jäsenvaltioiden vesiensuojelulle. Tavoitteena oli kaikkien Euroopan järvien, virtavesien, pohjavesien sekä rannikkovesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Nyt tavoite on saavuttaa se 2027 mennessä.

EU:n jäsenvaltiot laativat tavoitteeseen pääsemiseksi alueellisia vesienhoitosuunnitelmia. Vesienhoitosuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Nyt valmistellaan kolmannen kauden ohjelmia vuosille 2021-2027.

Luonnonsuojeluliitto puolustaa EU:n vesipuitedirektiiviä sitä uhkaavia muutoksia vastaan.

Tavoitteena puhtaat vedet

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteistamme

Näin voit suojella vesiä

Vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Jokainen voi itse omassa elämässään vaikuttaa vesiympäristön hyvään tilaan ja vaikuttaa veden laadun parantamiseksi. Luonnonsuojeluliitto tuo tunnetuksi kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähivesiensä suojeluun.

Katso mitä sinä voit tehdä